Strandskydd

Strandskydd gäller vid hav, sjöar och vattendrag och omfattar både land- och vattenområdet.

Strandskydd gäller för de flesta kuster, sjöar och vattendrag i Sverige. Det gäller vanligtvis 100 meter från strandkanten, men kan på vissa platser vara utökat till 300 meter. 

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur och växtliv.

På platser där strandskydd råder får du inte:

  • Uppföra nya byggnader. Det gäller även husvagnar som räknas som byggnader om de står kvar på samma ställe under en längre tid.
  • Ändra byggnader eller byggnaders användning så att allmänheten inte kan nå ett område som annars hade varit tillgängligt för alla.
  • Anlägga till exempel staket, flaggstänger eller planteringar som skapar intryck av ett privat område och håller allmänheten borta från ett område som annars hade varit tillgängligt för alla.
  • Gräva, schakta eller fälla träd för att förbereda för byggnader eller anläggningar.
  • Väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och växtarter genom att till exempel gräva, muddra och bygga bryggor.

Viktigt att komma ihåg är att byggnader som inte kräver bygglov, till exempel attefallshus, ändå kräver dispens från strandskyddet.

Undantag från strandskyddet

För att kunna ansöka om dispens från strandskyddet måste du ange särskilda skäl. Huvudregeln är att intresset av att ta området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset.