Giftfri förskola

Barn är, eftersom de är små, växer och utvecklas, extra känsliga för exponering av farliga kemikalier som exempelvis hormonstörande ämnen.

Under 2016 påbörjades tillsyn av alla förskolor i Haparanda kommun. Det innebär att en av kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer gör ett besök på respektive förskola för att kontrollera om det finns ohälsosamma kemikalier i leksaker, möbler och andra föremål.

Tillsynsbesöken fokuserar på de produkter som barnen utsätts för och vilka rutiner förskolan har för att minimera barnens exponering för dessa kemikalier.

Varför kontrollerar man kemikalier i förskolor?

Kemikalier i våra vardagsprodukter har uppmärksammats mycket på sistone och det har visat sig att många av dem kan vara skadliga för hälsan. Bland annat har Naturskyddsföreningen och Håll Sverige Rent släppt en del rapporter som visar att våra barn utsätts för dessa kemikalier i förskolan, samt vilka saker som innehåller mer kemikalier än andra och vad man faktiskt kan göra åt detta. Syftet är också att genom tillsyn öka kunskapen och medvetenheten hos förskolans personal så att de i det dagliga arbetet kan arbeta med dessa frågor.

Tillsynsbesöken är en del av kommunernas arbete som lokal tillsynsmyndighet över utbildningslokaler och ses som en del av kommunernas strävan att uppfylla miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Hur går inspektionen till?

En miljöinspektör träffar personalen. Vi går tillsammans igenom vilka rutiner förskolan har och om de har arbetat med att fasa ut leksaker och annat som man vet innehåller kemikalier. Vi går sedan runt på förskolan och tillsammans kollar på exempel på leksaker och annat som barnen använder sig av och tittar på vad som är bra och vad som är mindre bra. Vad kan förskolan kasta redan idag?

Efter besöket får förskolorna en skrivelse av oss där vi noterat eventuella åtgärder vi vill att förskolan gör.