Tomgångskörning

Onödig tomgångskörning kostar både pengar och ger upphov till utsläpp av avgaser som är både miljö- och hälsoskadliga.

Avgaser från tomgångskörning kan leda till hälsoproblem då de innehåller cancerogena ämnen och kan ge upphov till allergier och luftrörsproblem. Fordonsavgaser bidrar också till växtskador, övergödning, försurning och klimatförändringar.

Vid tomgångskörning utanför exempelvis skolor och daghem kan avgaserna sugas in via ventilationen och orsaka besvär för de som vistas i lokalerna. Bullret från ett fordon på tomgång kan även upplevas som störande.

Onödiga utsläpp

Tomgångskörning ger onödiga utsläpp av avgaser, dessutom är de helt orenade då katalysatorn börjar jobba först när den uppnått en viss temperatur. De första minuternas tomgångskörning med "kall" katalysator kan ge lika mycket avgasutsläpp som resten av färden som en pendlare gör på väg till eller från jobbet.

Uppvärmningen av motorn går långsamt på tomgång, bästa sättet att värma upp motorn är att köra bilen. Tänk på att inte belasta motorn eller använda höga motorvarvtal innan motorn uppnått full smörjning.

Elektrisk motorvärmare och kupévärmare är väldigt skönt på vintern. Motorn blir varm snabbare, avgasreningen sätter igång fortare och du slipper obehaget att sitta på det iskalla sätet. Motorvärmaren är som mest effektiv vid 1-1,5 timmars inkoppling.

Lokala regler

Inom Haparanda kommun får ett motordrivet fordon som står stilla utomhus ha sin motor igång högst två minuter. Detta gäller inte:

  1. om trafikförhållandena medfört att fordonet måste stanna, tex i trafikkö
  2. om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande - driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

Bryter du mot tvåminutsregeln riskerar du polisanmälan och böter.

Tips

  • Använd motorvärmare
  • Samåk med någon
  • Parkera bilen så att du slipper backa eller "trixa" för att komma iväg
  • Skrapa snö och is av rutorna innan du startar motorn. Då slipper du andas in avgaserna när de är som giftigast.