Samhällsbyggnad och planering

Samhällsplanering handlar om att skapa och utforma det framtida samhället. Var ska vi bygga nya bostäder, vägar och industrier? Vilka områden ska vi skydda?

Genom samhällsplaneringen styr Haparanda stad utvecklingen när det gäller bebyggelse, grönstruktur, infrastruktur med mera. Planeringen har stöd i plan- och bygglagen (PBL) och sker genom översiktsplanering, detaljplanering eller områdesbestämmelser.

Översiktsplan

En översiktsplan greppar över hela kommunens yta. Den visar hur kommunen översiktligt ser på den framtida mark- och vattenanvändningen och bebyggelsens utveckling i kommunen.

Översiktplanen är inget juridiskt bindande dokument. Det konkreta genomförandet av olika förslag kräver därför prövning i detaljplan, arbetsplan för väg, utredningar, projekt med mera.

Detaljplan

Ett planprogram upprättas över ett begränsat område, ofta inne i tätorter. Meningen är att visa på syftet med den kommande detaljplanläggningen i området och de huvuddrag som finns i programmet.

En detaljplan visar hur och vad man får bygga i ett visst område. Den reglerar också markens och vattnets användning. Bygglov ges utifrån upprättade detaljplaner för uppförande av ny bebyggelse. Till en detaljplan kan höra ett planprogram som drar upp riktlinjerna för detaljplanen eller planerna inom ett visst område. Detaljplaner ska upprättas enligt Plan- och bygglagen (PBL) och är juridiskt bindande.