Planer för samråd

Just nu är det en detaljplan ute på samråd.

Ändring av Detaljplaner för Palovaara industriområde

Samrådstid: 2017-10-03– 2016-11-03

Samrådet kommer att ske på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset Torget samt på kommunens hemsida, www.haparanda.selänk till annan webbplats.

Planens syfte och huvuddrag

Planområdet återfinns i den sydvästra delen av Haparanda tätort. Området är avsett för industri och omfattar bland annat Tippvägen och Västra Industrivägen.

Syftet med ändring av gällande detaljplaner är att flytta en lokalgata (Tippvägen), ersätta lokalgata (del av Västra Industrivägen) med kvartersmark för industri samt ändra breda områden närmast fastighetsgräns som inte får bebyggas (prickad mark) till ett generellt byggförbud om 4,5 meter.

Planen handläggs med standard planförfarande. Handlingarna består av Plankarta, Planbeskrivning, Grundkarta samt Fastighetsförteckning. Förslaget överensstämmer huvudsakligen med kommunens gällande översiktsplan, fördjupning centralorten, antagen 2013-04-15 Kf§19.

Strandskydd, generellt och utökat

Strandskydd berörs inte.

Behovsbedömning av MKB

Kommunen har gjort bedömningen att planen ej antas ha betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har delat kommunens bedömning.

Samrådshandlingar

Lämna synpunkter

Du är välkommen att under tiden lämna synpunkter till Haparanda stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 953 85 Haparanda. Den som inte har framfört skriftliga synpunkter under samrådet eller senast innan den kommande granskningens sista dag kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Frågor besvaras av:
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande: Kurt Rosendahl
Förvaltningschef: Göran Wigren