Översiktsplanering

Översiktsplanen är kommunens samlade strategi för hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Planen ska visa vägen för beslut om dagens och framtidens Haparanda. Den ger bland annat vägledning i var det är lämpligt med nya bostäder och arbetsplatser eller vilka grönområden som kommunen ska bevara eller utveckla.

Haparandas nuvarande översiktsplan

Översiktsplan 2013 är ett av de viktigaste styrdokumenten för kommunen. Den visar hur kommunen planerar att utveckla bebyggelse, trafik och grönområden i både stad och landsbygd fram till 2020. Planen antogs den 15 april 2013.

Översiktsplaneprocessens olika steg

Arbetet med en översiktsplan är en process i flera steg. Under arbetets gång har allmänheten, myndigheter, föreningar och näringsliv möjlighet att lämna synpunkter på översiktsplanens innehåll.

Steg 1 – Program

 • Inventering och utredning av bland annat förutsättningarna för utveckling i kommunen eller delområdet.
 • Resultatet sammanfattas i ett program som anger mål och inriktning för arbetet.

Steg 2 – Granskning

 • Samråd med länsstyrelsen, regionplaneorgan och andra kommuner.
 • Möjlighet till samråd för myndigheter, allmänhet och intresseorganisationer.

Steg 3 – Utställning

 • Synpunkter från samråden sammanfattas i en samrådsredogörelse.
 • Ett reviderat förslag på översiktsplan ställs ut under minst två månader.
 • Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen under utställningstiden.

Steg 4 – Antagande

 • Synpunkter från utställningen sammanställs.
 • Synpunkterna behandlas i ett utlåtande.
 • Planen revideras.
 • Kommunfullmäktige antar översiktplanen.