Upphandlingsprocessen 2012 till 2013

Haparanda stad genomförde en konkurrenspräglad dialog avseende uppförandet av en ny gymnasieskola och en multibyggnad.

Upphandlingen annonserades den 7 februari 2012. Den 20 december 2012 hade upphandlingen kommit så långt att det var dags att förklara dialogen avslutad och infordra anbud. Anbudet skulle vara Haparanda stad tillhanda senast den 17 januari 2013.

Kravspecifikationen

Utdrag ur kravspecifikationen i upphandlingen:

Haparanda kommun avser att upphandla två separata hyreskontrakt. Ett för en ny gymnasieskola och ett för en multibyggnad. Hyrestiden för båda kontrakten är 25 år. Hyrestiden för gymnasieskolan är året runt. Hyrestiden för multibyggnaden är augusti-mars.

Kommunen är inte intresserad av ägandeskap i bolag. Kommunen är inte heller intresserad av att agera hyresvärd men förbehåller sig rätten att fördela tiderna. Anbudsgivare skall själv eller tillsammans med andra partners finansiera, bygga, äga, driva och underhålla På Gränsenstaden (gymnasiekolan och multibyggnaden). I övrigt är anbudsgivaren fri att utforma den gränslösa staden på bästa möjliga sätt utifrån vision 2020.

Två anbud om På Gränsenstaden

Två anbud lämnades in till På Gränsenstaden. Det ena anbudet lämnades in av Peab och det andra lämnades in av Avalanche Capital.

Förslag A

Peab tillsammans med MAF Arkitektkontor tog fram ett gemensamt förslag som innehöll gymnasieskola, multiarena, öppna ytor, p-platser och affärslokaler. Vid sin sida hade Peab och MAF fastighetsbolaget Hemsö som skulle köpa de färdiga fastigheterna, förvalta dem och hyra ut till Haparanda kommun.

Förslag B

Avalanche Capital lämnade ett anbud som togs fram i samarbete med White Arkitekter. Förslaget innehöll en gymnasieskola, multiarena (ishall), restauranger, biograf, bowling, hotell och p-hus.

Ett anbud antas

Den 11 mars 2013 antar kommunfullmäktige anbudet från Avalanche Capital. Följande står att läsa i protokollet.

"Kommunfullmäktige beslutar att som ekonomiskt mest fördelaktigt utse anbudet från anbudsgivare 2, Avalanche Capital, med maxbelopp om 8 266 800 kronor för hyra av gymnasieskolan och maxbelopp 8 870 000 kronor (utan namn)/9 870 000 kronor (med namn) för hyra av multibyggnad, under förutsättning att enighet om hyresvillkor uppnås. Då parterna kommit överens i angivna frågeställningarna avser kommunen att teckna avtal. Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppdra till kommunstyrelsen att utreda påpekanden från egen och extern expertis och bedöma behovet av optioner och därefter fatta beslut i frågan. Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppdra till kommunstyrelsen att förhandla om hyresvillkor och därefter, under förutsättning att ovan nämnda villkor uppfylls, teckna hyresavtal för hyra av gymnasieskolan och hyra av multibyggnad."