Trafik och gator

En av de viktiga förutsättningarna för att vi ska kunna ta oss till bostad, arbetsplats, skola med mera är att det finns gator och vägar.

Haparanda stad ansvarar för drift och underhåll samt nybyggnation av kommunala gator, vägar och parkeringsplatser. Här ingår även gång- och cykelvägar, gatubelysning och trafik. Trafiksäkerhetsarbetet handlar främst om olika åtgärder i trafikmiljön.

För det allmänna statliga vägnätet är Trafikverket väghållare. Vägföreningar och vägsamfällig­heter är väghållare och ansvariga för sina egna vägar och enskilda vägarna på landsbygden.

För gångbanor inom detaljplanelagt område är fastighetsägare ansvariga för renhållning, snöröjning och halkbekämpning. Om gångbana inte finns gäller ansvaret för det utrymme som behövs utanför fastigheten.