Enskilt avlopp

Avloppsvatten kan orsaka övergödning i sjöar och vattendrag och kan sprida smittoämnen till omgivningen. Därför är avloppsanordningens utformning och placering viktig.

För att få anlägga ett enskilt avlopp eller att få ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanläggning krävs tillstånd från kommunen. Tillståndet anger var anläggningen ska placeras och vilken teknik som ska användas. Tillståndet förenas med villkor. Det är straffbart att anlägga ett avlopp utan tillstånd.Generellt kan man säga att en avloppsanläggning ska bestå av slamavskiljning (trekammarbrunn) med efterföljande reningssteg, till exempel i form av en infiltration. Det finns även andra lösningar, så som markbädd och minireningsverk. Att släppa ut avloppsvatten räknas som en så kallad miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken.

Sök tillstånd eller lämna anmälan

För vissa typer av avloppsanläggningar behöver du söka tillstånd hos samhällsbyggnadsnämnden, för andra räcker det med en anmälan:

  • Enskilt avlopp med WC kräver tillstånd.
  • Avlopp med bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) måste du anmäla skriftligt. I vissa fall behöver du tillstånd. Hör dig för med samhällsbyggnadskontoret om du är osäker.
  • Om du vill ändra i en befintlig anläggning ska du anmäla det. Samhällsbyggnadskontoret bedömer om du behöver ett nytt tillstånd eller inte.

Ansökningshandlingar

Du kan fylla i en ansökan direkt på nätet (se länk nedan) eller hämta en blankett hos oss på stadshuset. Var noga med att skicka med nödvändiga bilagor. Förutom blanketten ska du även skicka med en situationskarta och en ritning över anläggningen. Om din anläggning ligger utanför din egen tomt ska du ha skriftligt tillstånd från markägaren som du bifogar i din ansökan.

  • Bostadshusets placering
  • Fastighetsgränser
  • Avloppsanordningens olika delar
  • Dricksvattenbrunnar inom 200 meter från anläggningen
  • Diken, sjöar och vattendrag inom 100 meter anläggningen
  • Markera tydligt alla dessa delar. Kartan ska vara skalenlig.

Vid ansökan om tillstånd för anläggande av infiltration eller markbädd ska en måttsatt ritning över tvärsektion och längdsektion på avloppsanläggningen bifogas. Vid anläggande av infiltration ska även resultat från jordprovtagning bifogas ansökan. Läs mer om hur jordprover tas i Naturvårdsverkets faktablad 2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Skicka in handlingarna till samhällsbyggnadsförvaltningen i samband med ansökan. Exempel på ritningar hittar du längst ner på sidan under rubriken "Länkar".

Avgift

För handläggning av tillstånd i avloppsärenden tar samhällsbyggnadskontoret ut en avgift på 2 568 kr.

Handläggningstid

För tillstånd är handläggningstiden 6 veckor. Kommunen hör av sig om platsbesök är aktuellt. Anmälningspliktiga anläggningar kan påbörjas två veckor efter att handlingen skickats in.

Hjälp med information och råd

Vi hjälper vi dig gärna med information och råd när du upprättar eller vill ändra en avloppsanläggning. Vi kommer gärna ut och tittar på plats och lämnar vår syn på ditt förslag till lösning. På hemsidan avloppsguiden.selänk till annan webbplats finns information och hjälp för dig som planerar anlägga nytt avlopp.