Haparanda stads logotyp
Du är här:
DP 133 Kv Patan, handel, lolkgata, väg E4

Antagen Kommunfullmäktige 2006-10-23, § 68.

Laga kraft 2006-11-21.


Planens syfte och huvuddrag

 
Planens syfte är att ge möjlighet till handelsändamål på kv Patan inom området för På Gränsen i Haparanda, att ge väg E4 ny sträckning mot den finska gränsen samt att koppla samman det lokala vägnätet genom en lokalgata från centrum ut mot På Gränsen-området. I samband med upprättandet av detaljplanen kommer Vägverket att upprätta en arbetsplan som berör omläggning och indragning av väg E4.
 
Detaljplanens syfte är att bättre bibehålla konsumenternas köpkraft inom kommunens gränser. Idag sker många inköpsresor till platser utanför kommunen och med ett bättre handelsutbud skapas på längre sikt både ökade arbetsmöjligheter och regionalt även mindre fordonsutsläpp.
 
Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att belysa de miljökonsekvenser som uppstår genom den förändrade markanvändningen som föreslås i detaljplanen. Konsekvenserna har jämförts med ett s k nollalternativ som avser det aktuella planområdet utan att planförslaget genomförs. Då viss del av kvarteret berörs av landskapsbildsskydd/strandskydd kommer kommunen i samband med planprövningen anhålla om att skydden upphävs.
 
Haparanda stad
Samhällsbyggnadsnämnden

Senast uppdaterad: 2013-04-03. Sidansvarig:

 Skriv ut

Göran Wigren, planeringschef
Tel: 0922-260 00
E-post: goran.wigren@haparanda.se

Inger Kurri, assistent
Tel: 0922-260 00
E-post: inger.kurri@haparanda.se

Antagandehandlingar

Kontakta oss

Haparanda stad,
953 85 Haparanda,
Besöksadress: Torget 9,
Växel: 0922-260 00
Fax: 0922-269 50

Kontakta oss »

Felanmälan

Fastigheter 08:00-10:00
0922-685 06
Övrig dagtid: 0922-685 20
Gatuavdelningen:
0922-685 20
Efter 16:00
0920-22 80 55

Sociala medier