Datum: 20 november
Tid: 18.00 - 20.00
Plats: Kukkola hembygdsgård

Informationskväll om enskilda avlopp och miljöpåverkan

Under sommaren 2017 genomförde Haparanda stad en inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Torneälvens avrinningsområde. Målet är att långsiktigt säkerställa Torneälvens vattenkvalitet.

Nu bjuder vi in till en informationskväll där våra miljöinspektörer berättar om resultatet av inventeringen och hur vi planerar att arbeta vidare med frågan. Vi kommer också att informera om det nya vattenskyddsområdet för Mattila vattenverks råvattenintag.

Både tjänstemän och politiker kommer att finnas på plats under kvällen.

Anmälan

Skicka din anmälan till vår miljöinspektör Andreas Nyberg via e-post andreas.nyberg@haparanda.se eller telefon 0922 - 260 45.

Sista anmälningsdag är den 16 november.

Bakgrund

Torneälvens mynningsområde är klassad som övergödd på grund av för hög belastning av näringsämnet fosfor, där bland annat utsläpp från enskilda avlopp bedöms ha en betydande påverkan. Förutom fosfor så innehåller avloppsvatten också sjukdomsalstrande mikroorganismer. Det innebär att utsläpp av bristfälligt renat avloppsvatten också kan förorena dricksvattentäkter och badplatser och vara en risk för människors hälsa.

Ett av samhällsbyggnadsnämndens mål för 2017 är att säkra Torneälvens vattenkvalitet. En del i det arbetet handlar om att säkerställa att avloppsanläggningarna i avrinningsområdet har en godtagbar rening.