Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Enligt lagen är Sveriges nationella minoriteter samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Deras erkända minoritetsspråk är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk infördes 1 januari 2010 och ger de fem nationella minoriteterna ett grundskydd. Målet är att ge skydd åt de nationella minoriteterna och stödja de historiska minoritetsspråken så att de kan hållas levande. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska särskilt främjas.

Alla nationella minoritetsspråk ska skyddas och främjas

Lagen säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Den som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt att lära sig, utveckla och använda sitt minoritetsspråk. Kommunen ska informera nationella minoriteter om deras rätt att använda sitt minoritetsspråk samt att stärka de nationella minoriteternas möjligheter till inflytande.

Särskilt starka rättigheter för finska, meänkieli och samiska

Utöver grundskyddet finns särskilda rättigheter som gäller i de så kallade förvaltningsområdena för samiska, finska och meänkieli. I dagsläget ingår sammanlagt 75 kommuner och 14 landsting/regioner i förvaltningsområdena för samiska, meänkieli och finska. I kommuner som ingår i förvaltningsområdet ska de nationella minoriteterna kunna använda sitt språk i kontakt med myndigheter, både muntligen och skriftligen. Sedan 2015 har alla elever som tillhör en nationell minoritet rätt till modersmålsundervisning.

Information om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förvaltningsområde för finska och meänkieli

Haparanda kommun är förvaltningsområde för både finska och meänkieli och har därmed ett särskilt ansvar för att värna om språkens ställning. Det innebär bland annat att du har rätt

  • att använda finska och meänkieli i dina skriftliga och muntliga kontakter med kommunen
  • att som part eller ställföreträdande för part i ett ärende, och saknar juridiskt biträde, att på begäran få en skriftlig översättning av beslut och beslutsmotivering
  • att begära förskola och äldreomsorg där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska eller meänkieli