Kulturprojekt

Haparanda har som strategisk inriktning att genomföra kulturprojekt med koppling mot kultur i syfte att höja stadens attraktivitet och stärka invånarnas identitet och stolthet för bygden.

Här nedan hittar du information om våra pågående och avslutade projekt:

Gör om stan

Projektperiod: 2014-09-01 - 2016-09-30

Projektägare: Haparanda kommun

Kontaktperson: Jytte Rydiger, projektansvarig, jytte.rydiger@haparanda.se

Under 2013 och 2014 har Haparanda kommun tillsammans med lokala företagare och konstnärer arbetat för att skapa en trevligare innerstadsmiljö i Haparanda stad. Syftet med satsningen bottnar i att innerstaden förfallit då centrumkärnan förflyttats till gränsenområdet. Detta har inneburit att kvarvarande näringsidkare haft svårt att hävda sig i konkurrens med övrig handel då handelsmiljön inte bjudit in till besök. Då Haparanda idag kan anses vara en handelsstad har kommunen och företagarna också sett behov av att komplettera utbudet så att man kan erbjuda fler aktiviteter/upplevelser vid sidan av handeln, dvs mat, hantverk, arrangemang, familjeaktiviteter osv. Detta för att få de 3 miljoner besökande att stanna mer än de fem timmar man lägger i genomsnitt idag. Detta har dock varit svårt att åstadkomma då det inte funnits tillräckligt med attraktiva miljöer att starta upp verksamhet på. Syftet med de estetiska satsningarna har således varit att skapa en atmosfär som öppnar upp för etablering av nya näringar i ett område som har ett antal tomma butikslokaler.

Målet är att

  • skapa ytterligare två nya butiksetableringar med fokus på lokala näringar
  • Ta fram idéunderlag och gestaltningsplan för vilka åtgärder som ska genomföras och hur de ska finansieras
  • Genomföra ytterligare miljöutveckling i innerstaden med fokus på iordningställande av ytor som förfallit

Syftet är att

  • skapa en attraktiv centralort för alla medborgare och besökare
  • skapa samverkan med butiker, lokala konstnärer och fastighetsägare och genom det attrahera nya näringar

Finansiering

Total omfattning:

3 008 993 SEK, varav:

1 230 000 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

1 178 993 SEK offentliga finansiering från Haparanda kommun

Privat medfinansiering från Avalanche AB: 600 000 SEK

Ung och gammal på Torneälv

Projektperiod: 2016-07-15 - 2017-12-31

Projektägare: Haparanda kommun

Kontaktperson: Jytte Rydiger, projektledare, jytte.rydiger@haparanda.se

Projektet avser att göra en film där unga möter gamla, bygger en flotte på traditionellt vis och samtalar om hur vi kan leva och bo i Tornedalen. Det ska skapa engagemang, framtidstro och stolthet för bygden. I samtal med företagare ska nya idéer växa fram vad gäller arbetsmöjligheter och företagande. Filmen kommer bl.a. att användas som ett diskussionsunderlag under Demokratidagarna i Haparanda. Demokratidagarna är temadagar för elever på högstadiet och gymnasiet som planeras av Ungdomsrådet, ungdomarna som varit med i filmen, kommunens kulturenhet och vissa av de vuxna deltagarna.

Målet är att

  • tillsammans med ungdomar göra en ca 45 minuter lång dokumentärfilm som visas under Demokratidagarna
  • planera och arrangera Demokratidagarna tillsammans med Ungdomsrådet

Syftet är att

  • skapa en positiv bild bland unga av att leva, bo och arbeta som företagare i Tornedalen.
  • Skapa en förståelse för områdets kvalitéer, historia och kulturarv.
  • Skapa stolta invånare.

Projektet ligger inom insatsområde 2: Utveckling av ny kompetens och entreprenörskap i befintliga och nya företag och verksamheter

Finansiering

Total omfattning:

291 950 SEK, varav:

190 000 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

0 SEK offentlig finansiering från LAG
81 950 SEK offentliga finansiering från Haparanda kommun

20 000 SEK offentlig finansiering från NLL
Privat medfinansiering i form av ideell tid: 51 500 SEK