Bli utförare enligt LOV

I Haparanda kommun tillämpar vi LOV för utförande av hemtjänst. Här finner du information om att bli och vara utförare.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär att kommunen inte behöver göra en traditionell upphandling för att anlita privata utförare. Istället har kommunen bestämt vilka krav som företag ska uppfylla för att få vara utförare inom hemtjänsten. Alla företag som uppfyller kraven godkänns. Detta innebär att kommunen inte kan bestämma hur många företag som blir utförare. Det innebär också att företag kan komma till allt eftersom de godkänns som utförare. Det är kunderna som genom val av utförare styr vilken volym varje utförare får på sin verksamhet.

Så här blir man utförare

Det företag som vill bli utförare enlig LOV i Haparanda kommun lämnar en ansökan till socialförvaltningen. Ansökan med tillhörande bilagor ska läggas i ett slutet kuvert märkts "Ansökan: FFU-LOV Hemtjänst" och skickas till:

Haparanda stad
Socialförvaltningen
953 85 Haparanda

Klicka på länkarna för att ladda ned PDF-filer.

Du kan ansöka när som helst

Ansökan kan lämnas när som helst och alla som ansöker om godkännande som utförare och som uppfyller de av kommunen ställda kraven ska godkännas. Reservationer i ansökan accepteras inte.

Upphandlingssekretess

Ansökan är en inkommen handling och diarieförs i kommunen. Inkomna ansökningar/anbud är som regel offentliga handlingar. Om en sökande vill att delar av inlämnat material hanteras med sekretess ska detta tydligt anges. Observera att detta inte per automatik kommer att innebära att så blir fallet. Haparanda stad prövar varje ansökan och kommunicerar detta med utföraren.

Samma krav på alla utförare

I förfrågningsunderlaget finns alla de krav som kommunen ställer på utförare av hemtjänst enlig LOV. Kraven är samma för alla utförare inom valfrihetssystemet och avser hemtjänstinsatser i form av omvårdnad, service och delegerad och ordinerad hemsjukvård i ordinärt boende. Samtliga krav ska vara uppfyllda under hela avtalstiden. Ett av kraven är att utföraren ska följa riktlinjerna i Haparanda stads personalpolicy.

Haparanda stad kommer att följa upp verksamheten kontinuerligt för att garantera att kunderna får vård och omsorg av god kvalitet.

Kontroll genomförs

Haparanda stad utför seriositetskontroll av alla sökande både vid ansökningstillfället samt fortlöpande under avtalstiden. Syftet med kontrollen är att konkurrensen ska ske på lika villkor och att samtliga företag som utför uppdrag åt kommunen är seriösa med sina skatteredovisningar och inbetalningar. Kommunen granskar även företagsledning, styrelse och dess ekonomiska förutsättningar att klara uppdraget.