Livsmedelsverksamhet

Om du ska starta eller ta över ett café, en restaurang, en butik eller annan verksamhet som hanterar livsmedel måste du först registrera verksamheten hos samhällsbyggnadskontoret.

Livsmedelshantering utanför det privata hushållet samlas under begreppet livsmedelsvarksamhet. Det finns regler för hur livsmedelsverksamhet ska bedrivas och kontrolleras och de är i stort sett gemensamma för hela EU. Livsmedelsverket är den centrala myndigheten som beslutar hur livsmedelskontrollen i Sverige ska gå till.

Avgift för livsmedelskontroll

Livsmedelskontrollen är avgiftsbaserad vilket innebär att du som har en livsmedelsverksamhet får betala för miljökontorets kontroll. För närvarande är timavgiften 850 kronor.

Anmälan om registrering

Anmälan kan enkelt göras via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också hämta en blankett på stadshuset. Kom ihåg att skicka in anmälan om registrering senast två veckor innan du ska starta eller ta över verksamheten. När du fått beslut om registrering kan du starta.

Information om registrering

Vem ansvarar för anmälan om registrering?

Företag, privatpersoner, föreningar med flera som hanterar och säljer livsmedel kallas generellt livsmedelsföretagare. Livsmedelsföretagaren ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls och är skyldig att se till att anläggningen registreras. Registreringen är kopplad till livsmedelsföretagaren. Vid ett ägarbyte upphör registreringen att gälla och en ny anmälan måste göras. Detta gäller även om bolaget får ett nytt organisationsnummer. Blankett för anmälan om registrering finns nedan.

Vad innebär registreringen?

Registreringen innebär att anläggningen skrivs in i samhällsbyggnadskontorets register över livsmedelsanläggningar. Det innebär inte att samhällsbyggnadskontoret har godkänt eller gjort någon bedömning av verksamheten. När verksamheten påbörjats gör samhällsbyggnadskontoret besök på plats. Då kontrollerar vi att livsmedelslagstiftningens krav på till exempel lokal och egenkontroll är uppfyllda. Om inte kraven är uppfyllda måste verksamheten åtgärda avvikelserna. Om bristerna är så allvarliga att matsäkerheten äventyras, kan hela eller delar av verksamheten förbjudas.

Godkännande krävs för ett fåtal

Ett fåtal livsmedelsföretag behöver godkännas innan verksamheten påbörjas eller byter ägare. Det gäller företag som hanterar råa animaliska produkter, till exempel rått kött, rå fisk, opastöriserad mjölk och dessutom säljer produkterna för vidare försäljning i detaljhandeln. Dessa företag måste ansöka om godkännande och få sin anläggning godkänd innan verksamheten påbörjas.

Avgift vid anmälan/ansökan

samhällsbyggnadskontoret tar ut timavgift för handläggning av anmälan och ansökan. Handläggningstiden förkortas och avgiften minskar, om du lämnar in kompletta handlingar.

Undantag

Det finns vissa undantag från krav på ansökan respektive anmälan. Ett sådant undantag är om verksamheten sker i liten omfattning vid enstaka tillfälle. Kontakta gärna samhällsbyggnadskontoret för mer information.


Lokaler för livsmedelsverksamhet

För att kunna starta en livsmedelsverksamhet krävs en bra lokal som är inredd och utrustad på ett lämpligt sätt och anpassad till den verksamhet som ska bedrivas.

Information om lokaler för livsmedelsverksamhet

Allmänna krav

Det grundläggande kravet är att livsmedelslokalen ska vara utformad och inredd så att du kan hålla en bra livsmedelshygien. Inga skadedjur till exempel möss, råttor eller insekter ska kunna ta sig in i lokalen genom hål eller springor.

Ta gärna hjälp av arkitekt eller storköksplanerare vid planering av din livsmedelslokal om du inte har kunskapen själv. Vatten av dricksvattenkvalitet behöver finnas för dryck, matlagning och beredning av livsmedel. Vatten till tvätt och städning behöver inte vara av dricksvattenkvalitet.

Val av material

Väggar, golv, tak, inredning och utrustning ska vara tillverkade av material som är täta, släta och lätta att rengöra och desinficera. Bänkar och hyllor ska antingen sluta tätt mot golv och väggar eller vara byggda så att du lätt kommer åt att göra rent under och bakom inredningen. Undvik att ha trösklar och vinklar i lokalen som försvårar rengöring. Obehandlade träytor ska inte förekomma i en livsmedelslokal då det suger åt sig fukt och försvårar rengöring.

Flöde

Det är viktigt att flödet mellan ren och smutsig hantering är bra i lokalen så att livsmedel inte förorenas av exempelvis smutsig disk eller transport av avfallsopor. Tänk på att flödet ska vara bra genom hela lokalen och i varje enskilt utrymme. Smutsig disk ska inte transporteras genom beredningsutrymme och oförpackade livsmedel ska inte transporteras genom diskutrymmet. Omklädningsutrymmet bör vara placerat så att du kan byta till arbetskläder innan du kommer in i köket.

Beredningsutrymme

Olika arbetsmoment kan kräva olika arbetsutrymmen för att förhindra att mat förorenas av exempelvis olika bakterier eller allergener. Förutom beredningsytor behövs även tillräckligt med avställningsytor i köket.

Olika typer av beredning kan separeras från varandra på två olika sätt. Det ena är att beredningarna sker vid olika tillfällen med noggrann rengöring däremellan. Det andra är beredningarna sker i olika utrymmen; genom separata arbetsbänkar eller i skilda rum.

Tänk igenom hur du ska separera beredning av till exempel följande:

 • Kött, fisk och fågel
 • Grönsaker
 • Kallskänk (exempelvis beredning av smörgåsar)
 • Degberedning
 • Hantering av jordiga produkter som potatis och rotfrukter
 • Styckning av kött
 • Urtagning, rensning och fjällning av fisk
 • Urtagning av hel fågel

Det ska finnas separata arbetsytor för olika typer av råvaror som till exempel kött, fisk och grönsaker. Arbetsytorna ska vara tillräckligt stora och väl avskilda från varandra så att inte bakterier förs över från en råvara till en annan, så kallad korskontamination. Det ska också finnas sköljho vid arbetsytorna där du hanterar till exempel kött och grönsaker. Observera att sköljhon inte ska användas för handtvätt.

Om beredning eller hantering av livsmedel sker ofta framför kunden ska skydd finnas som förhindrar att livsmedel förorenas av kunden.

Förvaring av livsmedel

Olika sorters livsmedel ska förvaras i olika utrymmen. Lagerutrymmena måste vara stora nog för mängden livsmedel, och golvförvaring ska undvikas. Kyl- och frysutrymmen ska ha väl synliga termometrar och hyllor som är lätta att göra rena.

Beroende på vilka livsmedel du arbetar med kan du behöva:

 • Mejerikyl
 • Köttkyl
 • Fiskkyl
 • Grönsakskyl
 • Kyl för färdiglagad mat
 • Frys
 • Förvaring för jordiga grönsaker och rotfrukter
 • Förråd för torrvaror

Disk

I verksamheter där mycket disk hanteras, till exempel i en restaurang bör diskningen ske i ett separat diskrum. Detta för att förhindra att livsmedel förorenas av stänk eller smutsiga luftpartiklar. Tänk på att det ska finnas plats för att separera ren och smutsig disk.

Handtvätt

Det behöver finnas tillräckligt många tvättställ med varmt och kallt vatten i närhet till platser där oförpackade livsmedel hanteras. Tänk på att det oftast krävs möjlighet till handtvätt även vid diskutrymme och serveringsdisk. Vid tvättställen ska det finnas flytande tvål och engångshanddukar (eller annan engångslösning). Storleken på handtvättstället ska vara tillräcklig för att den som tvättar händerna ska kunna tvätta sig upp till armbågarna utan problem.

Varumottagning

Vid utrymmet för varumottagning ska du tänka igenom var ytterförpackning ska tas av och varorna packas upp. Varor bör inte tas in direkt i beredningsutrymmen eftersom ytterförpackningen kan vara smutsig. Det är heller inte lämpligt att varorna ställs direkt på golvet när de ska packas upp.

Toalett

Personaltoaletten får inte ligga i direkt anslutning till beredningsrum där du hanterar livsmedel eller förvarar ren disk. Den måste ha ett förrum.

Städutrymme

Det ska finnas ett separat städutrymme med utslagsvask och med plats för rengöringsmedel och andra kemikalier. Det ska gå att hänga upp städutrustningen på tork. Städutrymmet ska ha bra ventilation.

Ventilation

Det är viktigt att det finns bra ventilation som är anpassad till den verksamhet som bedrivs i lokalen. Luftflöde från förorenat område till rent område ska undvikas. Varma enheter exempelvis spis, ugn och kokgryta bör förses med imkåpa som är ansluten till en bra frånluftskanal. Detta för att det inte ska uppstå problem med fukt, mögelangrepp och matos. Ett förorenat område är till exempel toalett, städutrymme och renseri. Ett rent område är till exempel beredningsutrymme och diskutrymme. Bra frånluft krävs även i degrum och är extra viktigt om anläggningen även serverar mat till personer med glutenintolerans.

Fettavskiljare

Det kan finnas krav på fettavskiljare om frityrolja/ stekfett används i verksamheten. Kontakta VA-enheten för mer information, tel: 0922-260 00 (växel).

Utrymme för sop och returhantering

Livsmedelsavfall ska förvaras i behållare och i utrymmen som är skadedjurssäkra och lätta att rengöra. Kärlen ska tömmas så ofta att det inte blir problem med lukt eller skadedjur. Ibland kan det vara nödvändigt med kylt soprum. Kontakta VA-enheten så att du får rätt omhändertagande av soporna, tel: 0922-260 00 (växel).