Referat från kommunstyrelsen den 29 maj

Politikerna i kommunstyrelsen (KS) sammanträdde under måndagen i Kukkolaforsen. Här är en sammanfattning av några av de beslut som fattades.

Bredbandsutbyggnad i Haparanda kommun - återta beslut om anslutningsavgift

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige återtar beslutet om den kommunala anslutningsavgiften för bredband. Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-31 § 110 att den kommunala anslutningsavgiften för bredband skulle vara 5 000 kr för villor, flerfamiljsfastigheter och småföretag. Till det skulle en fast månadsavgift på 100 kr tillkomma. Det är detta beslut som kommunstyrelsen nu vill att fullmäktige återtar den 12 juni. Samma datum kommer kommunen att teckna ett samverkansavtal med Telia för utbyggnaden av bredband. Upphandlingen har skett genom en konkurrenspräglad dialog. Bredbandsutbyggnaden kommer att påbörjas under hösten 2017.

Delårsrapport tertial 1, 2017

Kommunstyrelsen tog del av delårsrapporten för tertial 1. Enligt prognosen kommer Haparanda stads resultat för 2017 att vara +7,4 mkr, Det motsvarar 1,2 % av skatter och statsbidrag. Budgetavvikelsen för resultatet uppgår till -14,2 mkr. Driften prognostiserar ett underskott på -15,5 mkr. Underskottet kan härröras till socialnämndens verksamhet.

Förslag till ekonomiskt åtgärdsprogram

Kommunfullmäktige beslutade den 24 april att ge kommunchefen tillsammans med förvaltningscheferna uppdraget att komma med förslag till ett besparingsprogram för den kommunala verksamheten. Besparingsprogrammet innehåller förslag på hur kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden ska minska sina driftkostnader med 1 procent. Målet för socialnämnden är att nå en driftbudget i balans. Besparingsprogrammet innehåller också förslag på hur kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt socialnämnden ska minska sina innevarande investeringar med 10 procent. Förslaget ska redovisas vid fullmäktige den 12 juni 2017.

Ärenden i korthet

  • Föreslå kommunfullmäktige att anta en handlingsplan mot våldsbejakande extremism
  • Information om Heart of Laplands verksamhet och resultat i Östra Norrbotten och Haparanda under 2016
  • Delgivning av Bottenvikens Reningsverk AB årsredovisning 2016
  • Delgivning av stiftelsen Haparandabostäder årsredovisning 2016
  • Delgivning av arbetsmarknadsprojektet Klivet vidare, ett gemensamt projekt mellan Arbetsförmedlingen och Haparanda stad.