Satsning på VA, gata och fastigheter de kommande tre åren

Under gårdagens kommunfullmäktige antogs Budget- och Strategiplanen för 2018-2020. Det blir en fortsatt satsning på VA, gata och fastigheter.

Haparanda stads Budget- och Strategiplan redovisar kommunens övergripande strategi och mål. Den beskriver också hur kommunens samlade medel ska användas. Tidshorisonten är tre år framåt och skall lägga grunden för kommunens inriktning inom den perioden med en budget för 2018 och en strategisk plan för 2019-2020.

Investeringar och skattesats

Under de kommande tre åren uppgår bruttoinvesteringarna till omkring 95 miljoner kr. Det blir en fortsatt hög ambitionsnivå när det gäller investeringar i VA, gata och fastigheter. Nästan 80 procent av investeringsbudgeten går till dessa verksamhetsområden.

Kommunfullmäktige beslutade att fastställa skattesatsen för år 2018 till 22,50 kr. Skattesatsen är densamma som år 2017. Ur ett norrbottniskt perspektiv ligger skattesatsen under medel.

Driftbudget och befolkningsutveckling

Kommunen ska vara rustad med en stabil ekonomi för att kunna möta starka nedgångar och kriser i samhällsekonomin. Det innebär bland annat en driftbudget i balans. För att lyckas med detta krävs att verksamheterna sparar 0,5 procent 2018, 1 procent 2019 och 2 procent 2020.

Den framtida befolkningsutvecklingen är av stor betydelse för hur behoven och kraven från invånarna på kommunens verksamheter kommer att förändras. För att bättre kunna möta framtida utmaningar med anledning av demografin kommer Haparanda stad under de kommande tre åren att placera 10 miljoner kr i en fond.

Effektiv verksamhet

Haparanda stads huvudsakliga uppdrag är att erbjuda välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till kommunens invånare i livets olika skeden. För att lyckas med detta krävs en god styrning som skapar effektiva verksamheter samt större nytta för medborgarna. Mot bakgrund av detta kommer kommunens styrning att utvecklas i en riktning som innebär att medarbetarnas kunnande, erfarenhet och yrkesetik ska bli vägledande. Det är en tillitsstyrning, där ansvariga för verksamheten får förtroende att styra utvecklingen mot än högre medborgarnytta.

Det är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som står för utformandet av innehållet i budgeten. De partier som är i opposition i Haparanda kommun har skrivit egna budgethandlingar som ställdes mot Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag i samband med att budgeten behandlades i kommunfullmäktige.