Ris och ros i årets invånarenkät

Resultatet av höstens invånarenkät har kommit. De allra flesta uppger att de trivs med att bo och leva i Haparanda.

Invånarna upplever bland annat att det finns god tillgång till natur och strövområden. Möjligheter att utöva fritidsintressen upplevs också som bra. Områden där invånarna är mindre nöjda berör främst trygghet. Var tredje invånare känner sig inte trygg när de går ut ensamma på kvällen.

- Resultatet nedbrutet på kön och ålder visar inte på några stora skillnader. En skillnad är dock att äldre invånare generellt sett är mer positivt inställda än yngre, säger Haparanda stads planeringsstrateg Karin Hietala.

Den kommunala verksamheten

När det gäller den kommunala verksamheten så är invånarna mest nöjda med förskolan och stadsbiblioteket. Invånarna är också nöjda med räddningstjänst, renhållning och friluftsområden. Det invånarna är minst nöjda med är gator och vägar. Andra utvecklingsområden är äldreomsorg och stöd för utsatta personer. I undersökningen framkommer också att var fjärde invånare inte upplever sig ha tillgång till relevant information om kommunen och dess verksamheter.

- Det är viktigt att komma ihåg att bedömningar gällande den kommunala servicen ofta varierar beroende på om den tillfrågade själv använt servicen eller inte. De som har använt servicen är i allmänhet nöjdare än de som saknar personliga erfarenheter, sammanfattar Hietala.

Mer om undersökningen

Målgruppen för undersökningen var invånare boende i Haparanda stad i åldern 18-79 år. Ett slumpmässigt urval om 1 000 personer drogs ur kommunens invånardatabas. Totalt besvarades enkäten av 519 invånare. Resultatet har viktats på kön och ålder för att motsvara hela populationen.

Ta del av hela undersökningen Haparanda stads invånarenkät 2017.