Region Norrbotten har sammmanställt årets elevhälsorapporter

Region Norrbotten utför årligen en omfattande undersökning av elevers hälsa i Norrbotten. Nu har rapporten från läsåret 2017/18 sammanställts.

Foto: Pexels.com

Elever i årskurs fyra, sju, årskurs ett på gymnasiet samt förskoleklass besvarar frågor om hälsa och levnadsvanor i hälsosamtal med skolsköterskan i respektive kommun. Den lokala statistiken sammanställs på länsnivå av Region Norrbotten, där trender för länet men också skillnader mellan kommunerna framgår.

Nu har rapporten från läsåret 2017/2018 sammanställts, där totalt 7 148 elever i länet har bidragit med sina svar.

Övergripande resultat

Majoriteten av eleverna i alla årskurser uppger att de mår bra och att de trivs i skolan. Resultaten visar också att de äldre elevernas alkohol- och tobakskonsumtion fortsätter att minska efter en tillfällig uppgång ifjol.

Det finns också utmaningar. Det handlar bland annat om att stillasittandet framför skärm ökat (åk 4 samt åk 7) samt att gruppen som uppger att de sover bra minskar i alla årskurser där frågan ställts (åk 4, 7 och gymnasiet).

Hur ser det ut i Haparanda?

Haparanda sticker ut när det gäller övervikt, särskilt när det gäller pojkar. Många elever i Haparanda indikerar också att det finns en bristande arbetsro på lektionerna. Samma tendens finns i länet.

En positiv aspekt i Haparanda är att många äldre elever får vardagsmotion genom att gå eller cykla till skolan. I övrigt kan man konstatera att resultaten i Haparanda inte skiljer sig nämnvärt från resultaten på regional nivå.

Sammanfattande resultat per årskurs

Förskoleklass

Haparanda

 • Andel deltagande elever: 83,1 %
 • De flesta eleverna i förskoleklasserna känner sig glada när de tänker på skolan, sina klasskamrater, rasterna och matsalen.
 • Andelen elever i förskoleklass som har övervikt/fetma pendlat kraftigt de tre senaste läsåren, 16,0 % - 26,9 % - 18,4 %. I dagsläget har ungefär 2 av 10 elever som går i förskoleklass övervikt/fetma.

Årskurs 4

Haparanda

 • Andel deltagande elever: 68,9 %
 • Andelen som uppger att de ofta eller alltid har arbetsro på lektionerna sjunker. Läsåret 2017/18 uppgav 50,7 % av eleverna att de ofta eller alltid har arbetsro på lektionerna. Det är 15 % mindre än året innan.
 • 28,7 % av eleverna i årskurs 4 har övervikt/fetma. Andelen har sjunkit de tre senaste läsåren.

Norrbotten

 • Ungefär 40 % av eleverna anger att de äter godis, choklad, chips, bullar, kakor några gånger i veckan. Pojkar äter oftare än flickor sötsaker. Andelen som dricker sötade drycker 1 gång/dag eller oftare har ökat de senaste två läsåren. Pojkar dricker oftare än flickor sötade drycker.
 • Andelen pojkar som, på fritiden, sitter mer än sex timmar per dag framför tv, dator, Ipad, mobil har ökat de sista tre läsåren, 3,3 % - 3,7 % - 4,3 %.
 • Andelen flickor som anger att de mår bra/mycket bra är lite lägre än andelen pojkar och andelen har sjunkit de sista tre läsåren för både flickor och pojkar.

Årskurs 7

Haparanda

 • Andel deltagande elever: 72,7 %
 • Andelen som uppger att de ofta eller alltid har arbetsro på lektionerna ökar. Läsåret 2017/18 uppgav 44,4 % av eleverna att de ofta eller alltid har arbetsro på lektionerna. Det är 10% mer än året innan.
 • 18,1 % av eleverna i årskurs 7 har övervikt/fetma. Andelen har sjunkit de tre senaste läsåren.

Norrbotten

 • Majoriteten (> 91 %) av eleverna i årskurs 7 har aldrig provat att röka, snusa eller dricka alkohol.
 • Andelen elever som anger att de har en vuxen att prata med om viktiga saker är stabil kring 96 % sista tre läsåren.
 • Under de senaste tre åren har andelen flickor som ofta/alltid känner sig stressad över, känner sig jäktade/ inte hinner med skolarbetet ökat från 21,9 % till 29,4 %. Motsvarande andel för pojkar är 11,5 % till 15,1 %
 • Hälften av eleverna anger att de äter godis, choklad, chips, bullar, kakor några gånger i veckan. Andelen elever som uppger att de dricker sötade drycker 1 gång/dag eller oftare har ökat de senaste två läsåren. En nästan dubbelt så stor andel pojkar än flickor dricker dessa produkter mer än 2 gånger/dag läsåret 2017/18 jämfört läsåret innan.
 • Andelen elever som en vanlig dag, på fritiden, uppger att de sitter 3–4 timmar framför dator, tv, Ipad, mobil varierar mellan 41 % och 47 %. Andelen pojkar som uppger att de sitter mer än sex timmar per dag har ökat från 3,3 % till 8,6 % de senaste tre läsåren.

Gymnasieskolan

Haparanda

 • Andel deltagande elever: 66,7 %
 • 15,3 % av eleverna vill inte ange sin längd och vikt. Av de som angav längd och vikt läsåret 2017/18 hade 25 % har övervikt/fetma. Det är en ökning jämfört med året innan.
 • 38,9 % av eleverna går eller cyklar till skolan.
 • På frågan ”Alla har rätt att få tycka om vem den vill, känner du att du får göra det?” svarade 86,1 % ja, medan 13,9 % svarade delvis.

Norrbotten

 • Pojkar rapporterar bättre arbetsro, känner sig tryggare, upplever bättre stämning i klassen, upplever mindre stress över skolarbetet och anser att skolarbetet funkar bättre än flickor.
 • Sötade drycker dricks 2 ggr/dag eller oftare dubbelt så ofta bland pojkarna jämfört flickorna. En lite större andel pojkar än flickor äter godis varje dag
 • En vanlig dag, på fritiden, sitter drygt 40 % av eleverna 3–4 timmar framför dator, tv, Ipad, mobil.
 • Andelen elever som aldrig provat att röka varierar, 67 % läsåret 2015/16, 62 % läsåret 2016/17 och 74 % läsåret 2017/18.
 • Ungefär en av tio pojkar snusar varje dag, medan 2 av 100 flickor snusar varje dag.
 • Andelen elever som aldrig provat alkohol var 50,6% läsåret 2015/16, 47,7 % läsåret 2016/17 och 62,4 % läsåret 2017/18.
 • De flesta gymnasieeleverna trivs med sig själva och mår bra eller mycket bra, men andelen flickor är lägre än andelen pojkar och andelen har sjunkit de senaste läsåren för både flickor och pojkar.
 • Nio av tio elever (93–94 %) anger att de har en vuxen respektive har en kompis att prata med om det som är viktigt. Andelen har legat stabilt de tre senaste läsåren.

Fullständiga rapporter

De fullständiga rapporterna finns att ladda ner på Region Norrbottens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster