Elevhälsan

Vi hjälper barn och ungdomar att utveckla, bevara och förbättra sin hälsa genom medicinska, psykologiska och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsan bedriver ett viktigt hälsofrämjande arbete för alla barn och ungdomar i Haparanda. Vi följer varje elevs utveckling följs genom hela skoltiden som ett led i det nationella folkhälsoarbetet.

Elevhälsan består av flera olika professioner som samverkar när du som elev eller förälder behöver extra stöd. Vi arbetar tillsammans med eleven och/eller familjen, samt med lärare och pedagoger inom skolan.

Vi har specialkompetenser inom flera olika områden, bland annat:

  • Skolkurator
  • Skolsköterska
  • Skolpsykolog
  • Talpedagog

Vår vision är att alla elever i Haparanda ska utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar med självkänsla, social kompetens, god hälsa och framtidstro.