Mobbning, kränkande behandling, likabehandling

Alla elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö som är fri från mobbning och kränkande behandling.

Diskriminering och kränkande behandling

Skolan ska arbeta systematiskt för att ge alla elevers lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska också arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande behandling.

Om någon ur personalen får reda på att ett barn eller en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling så måste förskolan eller skolan omedelbart utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Om du som förälder känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till pedagogerna på ditt barns förskola eller till ditt barns lärare.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla skolor har en plan mot diskriminering och kränkande behandling som beskriver hur man arbetar främjande och förebyggande så att alla barn och elever kan känna sig trygga. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder. Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, till exempel mobbning.

Planen ska vara känd för dig som förälder och för ditt barn och finns tillgänglig på respektive förskolola och skolas webbsida.

Vad är kränkande behandling, mobbning, diskriminering och trakasserier?

Kränkande behandling

Kränkande behanling är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet. Det kan till exempel handla om nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande eller slag och sparkar. Även utfrysning, hot, elaka kommentarer i sociala medier, via mail eller sms är exempel på kränkande behandling. Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Om kränkningarna upprepas brukar det kallas mobbning.

Diskriminering

Diskriminering är när man blir orättvist behandlad och det har koppling till diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • sexuell läggning
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • ålder

Trakasserier

Trakasserier är när en kränkande handling har koppling till diskrimineringsgrunderna.