Barn, ungdom och familj

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Det omfattar alla barn i åldern 0-18 år och i vissa fall ungdomar upp till och med 20 år.

Vi ska erbjuda barn och föräldrar skydd och stöd i olika situationer. Ambitionen är att så tidigt som möjligt möta familjen för att ge rätt hjälp i rätt tid. Vi erbjuder bland annat föräldrautbildning, information och rådgivning i grupp eller enskilt.

Särskilt ansvar ligger på individ- och familjeomsorgen att, i nära samarbete med familjen, se till att barn och ungdomar som inte har det bra får det stöd och det skydd de kan behöva.

Även familjerättsliga frågor, till exempel faderskap, vårdnad, boende, umgänge och adoption ligger inom vårt ansvarsområde.

Vårt arbetssätt bygger på:

  • alla människors lika värde
  • att alla människor vill och kan
  • att vi skall sätta barnets behov i främsta rummet
  • att föräldrar vill sina barns bästa

Vårt arbete omfattas både av förebyggande arbete och myndighetsutövning. Det är främst Socialtjänstlagen som styr vårt arbete.