Så går en utredning till

Det är socialförvaltningen som utreder anmälningar om barn som far illa. Om ett barn far illa - eller riskerar att fara illa - är det socialtjänstens uppgift att ge barn och vårdnadshavare råd, stöd och behandling.

Både vårdnadshavare och barn berörs av en anmälan. Ni får en socialsekreterare som blir er kontakt i ärendet. Socialförvaltningens utgångspunkt är alltid att en utredning ska ske i nära samarbete med vårdnadshavare och barn.

Först görs en förhandsbedömning

När en anmälan kommer in till socialförvaltningen så görs först en förhandsbedömning. Det är en bedömning om huruvida en utredning ska inledas eller inte. En sådan förhandsbedömning ska vara klar inom 14 dagar.

Om det behövs inleds en utredning

Om socialförvaltningen anser att en utredning är nödvändig inleds en sådan. Utredningens syfte är att (i samarbete med vårdnadshavare och barn) klargöra barnets situation och behov.

Utredningens upplägg diskuteras med familjen, som också får ge förslag på personer som kan tillföra utredningen viktiga uppgifter. I början av utredningen görs en utredningsplan där det framkommer vilka frågeställningar som ska utredas. En utredning består till stor del av samtal mellan barnet, personal och vårdnadshavare. Samtalen kan ske både gemensamt och enskilt.

Socialförvaltningens utgångspunkt är alltid att en utredning ska göras i nära samarbete med barnet och vårdnadshavare, så långt det är möjligt.

Dina uppgifter är skyddade av sekretess

Ärenden hos socialförvaltningen registreras i socialnämndens register. Det är dels ett dataregister och dels ett arkiv där journalen ingår. Uppgifterna vi registrerar är bland annat namn, personnummer, adress och familjetillhörighet. Likaså uppgifter om vilken typ av ärende det gäller och socialsekreterarens journalanteckningar.

Alla uppgifter som finns i registret är skyddade av sekretess. Alla anställda på socialförvaltningen har tystnadsplikt. Registret används bara för att underlätta handläggningen av ärendet. Du har alltid rätt att ta del av uppgifterna som finns registrerade om dig. Din socialsekreterare kan hjälpa dig med detta. 

Vi utreder enligt BBIC

Alla utredningar som gäller barn görs utifrån en modell som heter BBIC. Det står för barnets behov i centrum. Modellen innehåller ett system för utredning, planering och uppföljning av ärenden som rör barn.

Syftet med att utreda enligt BBIC är att stärka barnets ställning och öka samarbetet med barnet och dess nätverk. Det ska också bidra till bättre systematik och rättssäkerhet. Alla barn som har kontakt med socialtjänsten ska ha samma chanser i livet som andra barn i samhället. 

En utredning ska vara klar inom fyra månader

En utredning ska vara färdig inom fyra månader (om det inte finns speciella skäl till förlängd utredningstid). En utredning avslutas med att socialförvaltningen gör en bedömning och fattar ett beslut. I beslutet framgår om barnet och familjen behöver hjälp av socialtjänsten, och i så fall vilken hjälp.

När utredningen är färdig har du rätt att se utredningen. Som barn har du rätt att ta del av utredningen om du är över 15 år. Både barn och vårdnadshavare har rätt att lämna synpunkter och få dessa antecknade. Barn (över 15 år) och vårdnadshavare får ett skriftligt beslut tillsammans med socialförvaltningens motivering.