Dödsfall och begravning

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor. Här kan du få mer information om vad som gäller och vad du bör tänka på.

Begravningsavgift

Begravningsavgift betalas av alla, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Avgiften berättigar till gravplats, gravsättning, kremering, diverse transporter och lokal för begravningsceremonin.

Begravningsombud

Sedan stat och kyrka skiljts åt har Länsstyrelsen förordnat ombud att granska hur den församling, som har hand om begravningsverksamheten, tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Bouppteckning och dödsboanmälan

När någon har avlidit ska dödsbodelägare lämna in en bouppteckning till Skatteverket. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder. Mer information om bouppteckning finns på Skatteverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om den avlidne saknar tillgångar eller om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan bouppteckningen ersättas av så kallad dödsboanmälan. I dödsboet får det då inte ingå fast egendom eller tomträtt. Det är socialtjänsten i den avlidnes hemkommun som prövar om det går att göra en dödsboanmälan.

Om du vill få möjligheten till dödsboanmälan utredd vänder du dig till Socialtjänsten på 0922-269 01.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

I första hand ska de tillgångar som finns i dödsboet reserveras till begravningskostnader. Om det saknas tillgångar kan dödsboet ansöka om ekonomisk hjälp till begravningskostnader hos socialtjänsten.

För att få mer information gällande ekonomiskt bistånd till begravningskostnader vänder du dig till Socialtjänsten på 0922-269 01.