God man, förvaltare och förmyndare

Här hittar du allmän information om vad olika ställföreträdarskap innebär och vad deras roll respektive överförmyndarens roll innebär.

OBS! Under maj månad är det många gode män som får information från Upplysningscentralen eller Syna om att Haparanda kommun har begärt in upplysningar. Detta är på begäran av Överförmyndaren i kommunen som är skyldig att årligen hämta in uppgifter om gode männens ekonomi.

Kontrollerna har skett årligen, tidigare via Kronofogden men då skickades ingen information till respektive god man om detta.

God man och förvaltare

Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan ansöka hos tingsrätten om att få en god man eller förvaltare. Att få hjälp av en god man eller förvaltare är ett stort ingrepp i en människas liv. Tingsrätten ska därför utreda och säkerställa att hjälpbehovet inte kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt genom till exempel fullmakt eller insatser från kommun och landsting. Godmanskap och förvaltarskap regleras i föräldrabalken.

Förmyndare

Ett barn, dvs en person under 18 år, kan inte företräda sig själv i olika sammanhang och behöver därför en ställföreträdare. I de flesta fall är det föräldrarna som företräder barnet så som vårdnadshavare och förmyndare. Huvudregeln i Föräldrabalken är att förmyndarna själva bestämmer över hur ett barns tillgångar ska användas eller placeras. I vissa fall ska dock överförmyndaren ha tillsyn över förmyndarens förvaltning av barnets tillgångar och godkänna vissa åtgärder.

Ensamkommande barn

Ett ensamkommande barn är en asylsökande person under 18 år som är utländsk medborgare eller statslös och som kommer utan medföljande föräldrar eller någon annan vuxen som kan anses ha trätt i föräldrarnas ställe. Ett ensamkommande barn kan inte själv vidta rättshandlingar, såsom ansöka om bidrag med mera. Eftersom de är omyndiga och befinner sig i en utsatt situation behövs gode män som med kort varsel kan ta sig an uppdraget att företräda dessa personer.