Flyktingmottagning

Under 2017 är Haparanda kommun enligt bosättningslagen som gäller från 1 mars 2016 skyldig att ta emot 22 nyanlända, dvs flyktingar som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

När en person först kommer till Sverige, söker denne asyl. Under asylsökningstiden ansvarar Migrationsverket för personen uppehälle, vilket bland annat avser bostad. Personen som söker asyl kan antingen få avslag och måste då lämna Sverige, eller så får denne permanent uppehållstillstånd.

En person som har fått uppehållstillstånd ska vända sig till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har helhetsansvar för personens etablering i det svenska samhället och det är Migrationsverket som ser till att den nyanlände personen får kontakt med Arbetsförmedlingen.

Personen blir då anvisad en kommun att bosätta sig i enligt bosättningslagen som trädde i kraft 1 mars 2016. Haparanda kommun tar under 2017 emot 22 nya kommuninvånare.

Mottagning av ensamkommande barn är kommunernas ansvar, här ansvarar kommunen för uppehälle under asylsökningsprocessen.

Hur Haparanda stad jobbar med flyktingmottagning

Haparanda stad har inrättat en processorganisation där vi arbetar över verksamhetsgränserna för att samordna flyktingmottagandet. Det handlar främst om etablerings- och integrationsfrågor, men också om praktiska frågeställningar som exempelvis samarbete mellan socialtjänst och skola.

Vi har en samordnare för flyktingmottagning. Målet är att skapa en långsiktigt hållbar process för att verka för ett gott mottagande och etablering av våra nya kommuninvånare.

Vill du hjälpa till?

Som kommuninvånare finns olika sätt att bidra i mottagandet av nyanlända och i välkomnandet av våra nya kommuninvånare. Det finns mer information om hur du kan engagera dig under rubriken Frivilliga uppdrag. Om du har kläder och saker att skänka får du vända dig till någon av volontärorganisationerna som verkar i Haparanda.