Trygghet och folkhälsa

Kommunen arbetar främjande och förebyggande för att alla våra Haparandabor ska må bra och känna trygghet i sin närmiljö.

För att få gemensamt fokus och stärka det tvärsektoriella samarbetet kring folkhälsa och trygghet i har kommunfullmäktige inrättat folkhälso- och brottsförebyggande rådet i Haparanda.

Folkhälso- och brottsförebyggande rådet består av tjänstemän samt representanter från politiken och företrädare för olika myndigheter och organisationer. Rådet sammanträder fyra gånger om året. Medlemmarna ges möjlighet till att delge varandra kunskaper och erfarenheter om respektive verksamhet, vilket i sin tur stärker samverkan mellan kommun och externa aktörer.

Folkhälso- och brottsförebyggande rådet ska följa utvecklingen och föreslå inriktning och prioriteringar för god folkhälsa och ökad trygghet i Haparanda. Rådet har ett viktigt ansvar att inspirera, entusiasmera och stötta medarbetarna i folkhälsoarbetet inklusive det brotts- och drogförebyggande arbetet.