/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Så analyseras vårt dricksvatten

Teströr med vatten

Foto: Pexels.com

För att fastställa ett vattens kvalitet tas vattenprover som lämnas till ett ackrediterat laboratorium. Där analyseras och bedöms vattnet estetiskt, tekniskt och hälsomässigt.

Vattnet kontrolleras, genom provtagning och analys, både ur mikrobiologisk och kemisk synpunkt. Vattenanalys görs för att säkerställa att halterna av vissa ämnen inte är för höga och för att mäta förändringar över tid. I en normal vattenanalys ingår undersökning av kemiska egenskaper, (till exempel järn och pH) samt mängd och förekomst av vissa bakterier (till exempel e-coli, enterokocker).

I Haparanda tar vi dricksvattenprover enligt ett fastställt provtagningsschema (i enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 2017:2).

Prover tas på:

  • Råvatten, alltså det vatten som pumpas in i våra vattenverk
  • Vatten från de olika reningsstegen i vattenverken
  • Utgående dricksvatten
  • Kranvatten hos konsumenten

Hur går analysen till?

  1. Prover skickas till ett ackrediterat laboratorium samma dag som provtagningen sker. Analysen måste påbörjas inom 8 timmar.
  2. Laboratoriet tar emot proverna. En mängd parametrar analyseras. Olika analyser tar olika lång tid beroende på vad som analyseras (långsamväxande odlingsbara mikroorganismer tar exempelvis längre tid att analysera).
    Om några av analyserna visar otjänligt vatten eller påvisar E-coli så kontaktar laboratoriet kommunen direkt via telefon så att lämpliga åtgärder kan vidtas.
  3. När samtliga parametrar är analyserade och laboratoriet har gjort ett utlåtande (tjänligt, tjänligt med anmärkning, otjänligt) samt stämplat analysdokumentet så skickas det över till kommunen. Hela processen brukar ta cirka 2 veckor.

Vad betyder analysresultatet?

På analysprotokollet finns förutom redovisning av analysresultaten ett utlåtande med kommentarer. Ett dricksvatten bedöms som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

Tjänligt innebär att vattnet är lämpligt som dricksvatten och för andra hushållsändamål.

Tjänligt med anmärkning innebär att vattnet har en mindre tillfredsställande sammansättning som normalt inte bedöms medföra några hälsorisker. Anmärkningar kan ha hälsomässig, teknisk eller estetisk grund (se nedan)

Otjänligt innebär att vattnet inte bör användas till dryck eller matlagning p.g.a. att hälsorisker föreligger.

Det är Livsmedelsverket som är föreskrivande myndighet för dricksvattenkontroll. Här kan du läsa mer om livsmedelsverkets regler för dricksvatten. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: