/

Karungi

Karungi ligger norr om Kukkola längs med Torne älv. Före 1967 var Karungi centralort i Karl Gustavs kommun.

förteckningskartan över Karungi Pdf, 809.3 kB. kan du enkelt se var en specifik detaljplan finns - rent geografiskt.

Detaljplanerna är listade i nummerordning:

Laga kraft 1957-01-24

Planens syfte och huvuddrag

Karungi är kyrkby och centralort i Karl-Gustavs socken samt järnvägsknutpunkt. Här möter norra stambanans förlängning från Boden tornedalsbanan Haparanda–Övertorneå. Likaledes når landsvägen (väg 356) från Boden huvudvägen genom tornedalen (väg 400) i Karungi. Socknens invånareantal är 3360 varav cirka 700 boende i kyrkbyn. Denna är ganska vidsträckt med bebyggelse huvudsakligen orienterad längs tornedalsvägen. På Kyrkholmen, som är avskild från det egentliga samhället genom en delvis vattenfylld sänka, Vuopio, ligger den vackra 1700-talskyrkan med klockstapel samt begravningsplats inbäddad i vacker barr- och lövskogsvegetation. Samhället ligger eljest i ett jordbruksdistrikt och terrängen är mycket flack. Socknens näringsliv är baserat på jordbruk med skogs- och flottningsarbete samt fiske som binäringar. Genom de i början av 1900-talet förbättrade kommunikationerna har i centralorten Karungi även handel och hantverks- eller industrimässiga rörelser på senare tid fått ökad betydelse. Av allmänna byggnader eller andra anläggningar finns i Karungi fyra affärer, arbetsstuga, bageri, barnkoloni, begravningsplats, bilverkstad, brandstation, folkskola, folktandvårdsklinik, handelsträdgård, hotell med matservering, jordbrukskassa, järnhandel, järnvägsstation, två kaféer, kommunal förvaltningsbyggnad, kommunalt tvätteri, kyrka, lantmannaförbundets nederlag, pastorsexpedition och prästgård, pensionärshem, poliskontor, slakteri (Norrbottens slakteriförening), snickeriverkstad och fyra åkerier. I centrala delen av Karungi existerar redan sådan tätbebyggelse att byggnadsplan måste upprättas för viss del av samhället. Planområdet är lokaliserat till samhällets södra, tätast bebyggda del mellan järnvägsstationen och Vuopio vattendrag. De flesta allmänna byggnaderna ligger inom planområdet men inte kyrkan och folkskolan. Planområdets areal omfattar cirka 35 ha.

Beskrivning Pdf, 3.6 MB.

Byggnadsplanebestämmelser Pdf, 3 MB.

Plankarta Pdf, 3.7 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 1961-02-26 § 9
Laga kraft 1961-11-01

Planens syfte och huvuddrag

Vägverket i Norrbottens län har hemställt att vissa väghöjder på länsväg 400 inom byggnadsplaneområdet i Karungi borde ändras. Syftet skulle vara att möjliggöra vissa profilförbättringar på vägen. Ändringarna borde möjliggöra dels förbättring av profilen och dels permanentbeläggning av vägen.

Beskrivning Pdf, 49.1 kB.

Byggnadsplanebestämmelser Pdf, 152.8 kB.

Plankarta Pdf, 322.5 kB.

Antagen Byggnadsnämnden 1988-05-10 § 87
Laga kraft 1988-06-09

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att ge Möjlighet till ombyggnad av ett äldre kontorshus till ett hus för bostadsändamål. Planområdet innehåller före planändringen mark för allmänt ändamål. Efter planändringen får området användas för bostadsändamål, tvåvåningsbebyggelse. Planområdet ligger i centrala Karungi i anslutning till väg 400 mellan Haparanda och Övertorneå. Avståndet till Haparanda är cirka 24 km. Området gränsar i väster till väg 400, i norr till fastigheten 11:14, i öster till vattenområde Wuopio och i söder till fastigheten 22:27. Planområdets totala areal utgör cirka 0,3 ha.

Genomförandebeskrivning Pdf, 45.1 kB.

Planbeskrivning Pdf, 75.4 kB.

Plankarta Pdf, 870.2 kB.

Antagen Byggnadsnämnden 1991-01-24 § 1
Laga kraft 1991-02-19

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att medge uppförande av enfamiljshus i ett område som idag innehåller mark för allmänt ändamål samt bostäder, i två våningar. Efter planändringen får marken användas för bostadsändamål, envåningsbebyggelse. Planområdet ligger i centrala Karungi i anslutning till väg 400 mellan Haparanda och Övertorneå. Avståndet till Haparanda är cirka 24 km. Planområdet utgörs av fastigheterna Karungi 22:32 och 22:34 samt del av fastigheterna Karungi 22:33 (vägavsnitt) och 22:25. Området gränsar i norr till fastigheten Karungi 17:18, i öster till väg 400, i väster till fastigheten Karungi 22:33. Planområdets södra gräns går delvis genom fastigheten Karungi 22:25 strax norr om befintligt flerbostadshus, och följer sedan fastighetsgränsen norr om brandstationen. Planområdets totala areal är cirka 0,7 ha.

Genomförandebeskrivning Pdf, 48.2 kB.

Planbeskrivning Pdf, 138.7 kB.

Plankarta Pdf, 1.6 MB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 1994-05-18 § 48
Laga kraft 1994-06-10

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att ändra gällande användning för allmänt ändamål till bostadsändamål. Efter planändringen får marken användas för bostadsändamål, tvåvåningsbebyggelse. Den nuvarande markanvändningen är bostadsbebyggelse i en våning. Planområdet ligger i centrala Karungi i anslutning till väg 400 mellan Haparanda och Övertorneå. Avståndet till Haparanda är cirka 24 km. Planområdet utgörs av del av fastigheterna Karungi 30:3 och 22:33. Området gränsar i norr till fastigheten Karungi 22:20, i öster till väg 400, i söder till fastigheten Karungi 30:9 och i väster till fastigheten Karungi 30:3 Planområdets totala areal är cirka 0,2 ha.

Genomförandebeskrivning Pdf, 48.8 kB.

Planbeskrivning Pdf, 90.7 kB.

Plankarta Pdf, 1.3 MB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 1996-05-24 § 50
Laga kraft 1996-06-20

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att ändra gällande detaljplan på grund av ny sträckning av väg 400 förbi Karungi. Planområdet ligger i västra delen av Karungi. Området ligger i anslutning till gamla järnvägsstationen. Avståndet till Haparanda är cirka 24 km. Planområdets totala areal är cirka 1,8 ha.

Genomförandebeskrivning Pdf, 67.5 kB.

Planbeskrivning Pdf, 122.6 kB.

Plankarta Pdf, 2 MB.

Senast uppdaterad: