/

Salmis

Salmis är en by i de södra kommundelarna. Byn ligger i anslutning till Europaväg 4. 

förteckningskartan över Salmis Pdf, 554.2 kB. kan du enkelt se var en specifik detaljplan finns - rent geografiskt.

Detaljplanerna är listade i nummerordning:

Antagen Sbn 2006-09-13 § 112.
Laga kraft 2006-10-19

Planens syfte och huvuddrag

Området ligger centralt i Salmis by och berör huvudsakligen fastigheterna Nikkala 2:1 och 2:6. Området är i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och består i dagsläget av igenväxande ängsmark och en äldre idrottsplats. Området angörs från Kirveskarivägen. Fastigheten 2:6 är i kommunal ägo medan 2:1 är i privat ägo. Planområdet omfattar med naturmark ca 7 ha. Planens syfte är att möjliggöra ett bostadsområde innehållande 16 nya villatomter för permanentbebyggelse som kompletterar befintlig bebyggelse i Salmis by där efterfrågan på tomter varit stor de senaste åren. Området skall även innehålla naturmark och ett område för en idrottsplats. Exploateringen stärker byns utvecklingsmöjligheter. Planområdet berörs ej av strandskydd eller landskapsbildskydd. Kommunen har gjort bedömningen att planen ej antas ha betydande miljöpåverkan.

Genomförandebeskrivning Pdf, 852.2 kB.

Planbeskrivning Pdf, 2.6 MB.

Plankarta Pdf, 975.5 kB.

Utställningsutlåtande Pdf, 455 kB.

Senast uppdaterad: