/

Du är här:

Författningssamling

Kommunen har en författningssamling. Här kan du läsa mer om vilka lokala regler och föreskrifter kommunen fattar beslut om.

Vid sidan av kommunallagen och andra lagar har varje kommun ett antal lokala regler och föreskrifter som kommunen fattar beslut om. De måste vara samlade på ett ställe, som kallas författningssamling.

Här hittar du alla dokument i Haparanda stads författningssamling:

Arbetsordning

Kommunfullmäktiges arbetsordning (pdf) Pdf, 2.5 MB.

Avgifter och taxor

Egenavgifter färdtjänst (pdf) Pdf, 24.5 kB.

Hyror och avgifter av fritidsanläggningar (pdf) Pdf, 103 kB.

Taxa kopior av allmänna handlingar med mera (pdf) Pdf, 382.4 kB.

Bygglovstaxa (pdf) Pdf, 171.6 kB.

Renhållningstaxa (pdf) Pdf.

Taxa avfall (pdf) Pdf, 169 kB.

Taxa vatten och avlopp (pdf) Pdf, 627.6 kB.

Taxa slam (pdf) Pdf, 125.9 kB.

Taxa miljöbalkens område (pdf) Pdf, 693.8 kB.

Taxa offentlig kontroll inom livsmedelsområdet (pdf) Pdf, 429.1 kB.

Taxa tillsyn receptfria läkemedel, tobak, folköl (pdf) Pdf, 87 kB.

Avgifter serveringstillstånd (pdf) Länk till annan webbplats.

Taxa enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor (pdf) Pdf, 40 kB.

Taxebestämmelser enligt LSO och LBE (pdf) Pdf, 174.4 kB.

Delegationer

Delegationsordning barn- och ungdomsnämnden (pdf) Pdf, 436.3 kB.
Delegationsordning kommunstyrelsen (pdf) Pdf, 556.5 kB.
Delegationsordning samhällsbyggnadsnämnden (pdf) Pdf, 456.3 kB.
Delegationsordning socialnämnden (pdf) Pdf, 227.5 kB.

Dokumenthanteringsplan

Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan (pdf) Pdf, 5.2 MB.

Hälsoskyddsföreskrifter

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (pdf) Pdf, 24.4 kB.

Miljöföreskrifter

Avfallsplan (pdf) Word, 2 MB.
Renhållningsordning (pdf) Pdf, 1.1 MB.

Ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter Haparanda kommun (pdf) Pdf, 19.8 kB.
De lokala trafikföreskrifterna finns på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.
Vägbelysningspolicy (pdf) Pdf, 267.3 kB.

Reglementen

Arkivreglemente (pdf) Pdf, 85.2 kB.

Arvodesreglemente (pdf) Pdf, 568.6 kB.

Reglemente attestering (pdf) Pdf, 357.6 kB.

Reglemente barn- och ungdomsnämnden (pdf) Pdf, 336.3 kB.

Reglemente folkhälso- och brottsförebyggande rådet (pdf) Pdf, 65.5 kB.

Reglemente gemensamma bestämmelser för styrelser och nämnder (pdf) Pdf, 58.6 kB.

Reglemente intern kontroll (pdf) Pdf, 163.9 kB.

Reglemente kommunala pensionärsrådet (pdf) Pdf, 103.5 kB.

Reglemente kommunstyrelsen (pdf) Pdf, 735.4 kB.

Reglemente kommunala rådet för personer med funktionshinder (pdf) Pdf, 275.9 kB.

Reglemente krisledningsnämnden (pdf) Pdf, 811.8 kB.

Reglemente samhällsbyggnadsnämnden (pdf) Pdf, 4.2 MB.

Reglemente socialnämnden (pdf) Pdf, 37.2 kB.

Reglemente samrådsgruppen för nationella minoriteter och minoritetsspråk (pdf) Pdf, 1.6 MB.

Reglemente valnämnden (pdf) Pdf, 160.8 kB.

Reglemente överförmyndaren (pdf) Pdf, 1 MB.

Revisionsreglemente (pdf) Pdf, 413.3 kB.

Reglemente för kommunalt partistöd (pdf) Pdf, 141 kB.

Tillägg i samhällsbyggnadsnämndens reglemente (pdf) Pdf, 57.8 kB.

Riktlinjer

Riktlinjer intern kontroll (pdf) Pdf, 279.6 kB.

Vatten- och avloppsföreskrifter

ABVA - Allmänna bestämmelser för användande av Haparanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Pdf, 129.9 kB.

Informationssäkerhet

Riktlinjer dataskydd(pdf) Länk till annan webbplats.

Dataskyddspolicy(pdf) Länk till annan webbplats.

Informationssäkerhetspolicy(pdf) Länk till annan webbplats.

Riktlinjer kamerabevakning(pdf) Länk till annan webbplats.

Kamerabevakningspolicy(pdf) Länk till annan webbplats.

Riskpolicy(pdf) Pdf, 351.2 kB.

Informationssäkerhetsstrategi(pdf) Pdf, 324.7 kB.

Text

Text

Text

Senast uppdaterad: