/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Handlingsplan för ökad trygghet och studiero i Haparandas skolor

Enligt skollagen ska alla elever tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö och det är skolans och ytterst rektorns ansvar att skapa trygghet och studiero. Med studiero menas att det finns goda förutsättningar för alla elever att koncentrera sig på undervisningen.

Skolan i Haparanda kommun har under flera år kämpat med vikande resultat i högstadiet och av de elever som gick ut nionde klass 2023 saknade nästan varannan elev behörighet till gymnasiets yrkesprogram. Det resultatet innebär i korthet att nästan varannan elev i avgångsklassen saknade möjlighet att välja sin gymnasielinje och därmed påverka ett viktigt vägval för framtiden. En av de stora utmaningar vi idag har i skolmiljön på högstadiet är att tillförsäkra en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero för alla våra elever.

Ökad trygghet och bättre studiemiljö

Barn- och ungdomsnämnden har gett barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att identifiera konkreta åtgärder för att stärka trygghet och studiemiljön i kommunens skolor. Som ett led i det arbetet har förvaltningen gjort en omvärldsspaning för att identifiera åtgärder som med framgång vidtagits i andra kommuner. Genom den spaningen kan det slås fast att det svenska skolväsendet har en stor flora av koncept och metoder som använts av olika kommuner i olika sammanhang och att varje inriktning har sina förespråkare.

Kartlägger metod

I arbetet med att identifiera möjliga åtgärder har Barn- och ungdomsförvaltningen bland annat fastnat för en metod som erfarenhetsmässigt anses ha haft goda resultat vid implementering i andra kommuner och det har man också presenterat till barn- och ungdomsnämnden. Efter att förvaltningen genomfört och presenterat sin kartläggning har det framkommit uppgifter som lett till att metoden kommit att diskuteras relativt livligt i både media och sociala medier. Barn- och ungdomsnämnden följer nu dag för dag utvecklingen i den diskussion som pågår och man för också en dialog med andra skolhuvudmän där detta har implementerats för att få ett bredare underlag baserat på fakta.

Ännu inga beslut

Det är viktigt att förtydliga att inget slutgiltigt beslut i dagsläget tagits avseende vägval för skolan i Haparanda. Med det sagt kvarstår förvaltningens uppdrag att säkerställa trygghet och studiero för alla elever i kommunens skolor. Barn- och ungdomsnämnden har nu gett förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med att identifiera konkreta åtgärder för att höja måluppfyllelsen genom att utveckla arbetet med tryggheten och studieron. Oavsett vilka vägval som görs framgent kommer de modeller och metoder man arbetar med alltid utgår från evidensbaserade metoder med målsättningen att varje elev ska ges förutsättningar att slutföra sin skolgång utifrån sin förmåga och kapacitet.

Senast uppdaterad: