/

Avgifter

Att ansöka om bygglov och att göra en bygganmälan kostar pengar. Hur stor avgiften blir beror på vilken typ av åtgärd som ska göras och hur stort bygget är.

Den taxa som gäller i Haparanda antogs av kommunfullmäktige den 13 juni 2022. Taxan är anpassad till SFS 2010:900 (plan- och bygglagen).

Bygglovstaxa Haparanda stad (pdf) Pdf, 171.6 kB.

Observera att den nya taxan gäller för dig som har sökt eller söker bygglov efter den 1 augusti 2022. Har du lämnat in ansökan tidigare så gäller den gamla taxan och äldre beslut.

Nedan finns några exempel på avgiterna för de vanligaste åtgärderna. De är inte exakta utan utgör enbart ett riktvärde.

I nedanstående exempel ingår avgifter för:

  • Beslut om bygglov
  • Ett tekniskt samråd
  • Startbesked
  • Ett arbetsplatsbesök
  • Ett slutsamråd
  • Slutbesked

Nybyggnad av enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad, Attefallsbyggnad eller eldstad (samtliga nybyggnationer måste ansökas/anmälas vid samma tillfälle).

Bygglovsavgift = 18 411 kr (inom planlagt område) Bygglovsavgift = 20 577 kr (avvikelse från detaljplan samt utanför planlagt område)

Nybyggnad av fritidshus med tillhörande komplementbyggnad, Attefallsbyggnad eller eldstad (samtliga nybyggnationer måste ansökas/anmälas vid samma tillfälle).

Bygglovsavgift = 18 411 kr (inom planlagt område) Bygglovsavgift = 20 577 kr (avvikelse från detaljplan samt utanför planlagt område)

I nedanstående exempel ingår avgift för:

  • Beslut om bygglov
  • Startbesked

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd
Bygglovsavgift = 5 957 kr (inom planlagt område)
Bygglovsavgift = 8 123 kr (avvikelse från detaljplan samt utanför planlagt område)

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd
Bygglovsavgift = 16 245 kr (inom planlagt område)
Bygglovsavgift = 18 411 kr (avvikelse från detaljplan samt utanför planlagt område)

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Bygglovsavgift = 2 708 kr

Kontakta oss

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: miljo-bygg@haparanda.se

Senast uppdaterad: