/

Du är här:

Tillstånd, regler och tillsyn

Som företagare och verksamhetsutövare finns det olika tillstånd och regler som kan beröra din verksamhet. Läs mer om vad som gäller för olika verksamheter nedan, och hitta till de blanketter som du kan behöva.

Livsmedelsverksamhet

Om du ska starta eller ta över ett café, en restaurang, en butik eller annan verksamhet som hanterar livsmedel måste du först registrera verksamheten på samhällsbyggnadskontoret.

Anmälan om registrering kan enkelt göras via e-tjänst, eller via en blankett Länk till annan webbplats. som du postar eller lämnar in till stadshuset.

Skicka in din anmälan om registrering senast två veckor innan du ska starta eller ta över verksamheten, invänta sedan beslut innan verksamheten kan dra igång!

Vem ansvarar för anmälan om registrering?

Företag, privatpersoner, föreningar med flera som hanterar och säljer livsmedel kallas generellt livsmedelsföretagare. Livsmedelsföretagaren ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls och är skyldig att se till att anläggningen registreras. Registreringen är kopplad till livsmedelsföretagaren. Vid ett ägarbyte upphör registreringen att gälla och en ny anmälan måste göras. Detta gäller även om bolaget får ett nytt organisationsnummer.

Vad innebär registreringen?

Registreringen innebär att anläggningen skrivs in i samhällsbyggnadskontorets register över livsmedelsanläggningar. Det innebär inte att samhällsbyggnadskontoret har godkänt eller gjort någon bedömning av verksamheten. När verksamheten påbörjats gör samhällsbyggnadskontoret besök på plats. Då kontrollerar vi att livsmedelslagstiftningens krav på till exempel lokal och egenkontroll är uppfyllda. Om inte kraven är uppfyllda måste verksamheten åtgärda avvikelserna. Om bristerna är så allvarliga att matsäkerheten äventyras, kan hela eller delar av verksamheten förbjudas.

Undantag

Det finns vissa undantag från krav på ansökan respektive anmälan. Ett sådant undantag är om verksamheten sker i liten omfattning vid enstaka tillfälle. Kontakta gärna samhällsbyggnadskontoret för mer information.

Läs Visitas branschriktlinjer för mathantering på restaurang Pdf, 5.7 MB.

Allmänna krav
Det grundläggande kravet är att livsmedelslokalen ska vara utformad och inredd så att du kan hålla en bra livsmedelshygien. Inga skadedjur till exempel möss, råttor eller insekter ska kunna ta sig in i lokalen genom hål eller springor. Rådfråga en arkitekt eller storköksplanerare vid planering av din livsmedelslokal om du inte har kunskapen själv. Vatten av dricksvattenkvalitet behöver finnas för dryck, matlagning och beredning av livsmedel. Vatten till tvätt och städning behöver inte vara av dricksvattenkvalitet.

Val av material
Väggar, golv, tak, inredning och utrustning ska vara tillverkade av material som är täta, släta och lätta att rengöra och desinficera. Bänkar och hyllor ska antingen sluta tätt mot golv och väggar eller vara byggda så att du lätt kommer åt att göra rent under och bakom inredningen. Undvik att ha trösklar och vinklar i lokalen som försvårar rengöring. Obehandlade träytor ska inte förekomma i en livsmedelslokal då det suger åt sig fukt och försvårar rengöring.

Flöde
Det är viktigt att flödet mellan ren och smutsig hantering är bra i lokalen så att livsmedel inte förorenas av exempelvis smutsig disk eller transport av avfallsopor. Tänk på att flödet ska vara bra genom hela lokalen och i varje enskilt utrymme. Smutsig disk ska inte transporteras genom beredningsutrymme och oförpackade livsmedel ska inte transporteras genom diskutrymmet. Omklädningsutrymmet bör vara placerat så att du kan byta till arbetskläder innan du kommer in i köket.

Beredningsutrymme
Olika arbetsmoment kan kräva olika arbetsutrymmen för att förhindra att mat förorenas av exempelvis olika bakterier eller allergener. Förutom beredningsytor behövs även tillräckligt med avställningsytor i köket.

Olika typer av beredning kan separeras från varandra på två olika sätt. Det ena är att beredningarna sker vid olika tillfällen med noggrann rengöring däremellan. Det andra är beredningarna sker i olika utrymmen; genom separata arbetsbänkar eller i skilda rum. Tänk igenom hur du ska separera beredning av till exempel följande:

 • Kött, fisk och fågel
 • Grönsaker
 • Kallskänk (exempelvis beredning av smörgåsar)
 • Degberedning
 • Hantering av jordiga produkter som potatis och rotfrukter
 • Styckning av kött
 • Urtagning, rensning och fjällning av fisk
 • Urtagning av hel fågel

Det ska finnas separata arbetsytor för olika typer av råvaror som till exempel kött, fisk och grönsaker. Arbetsytorna ska vara tillräckligt stora och väl avskilda från varandra så att inte bakterier förs över från en råvara till en annan, så kallad korskontamination. Det ska också finnas sköljho vid arbetsytorna där du hanterar till exempel kött och grönsaker. Observera att sköljhon inte ska användas för handtvätt.

Om beredning eller hantering av livsmedel ofta sker framför kunden ska skydd finnas som förhindrar att livsmedel förorenas av kunden.

Förvaring av livsmedel
Olika sorters livsmedel ska förvaras i olika utrymmen. Lagerutrymmena måste vara stora nog för mängden livsmedel, och golvförvaring ska undvikas. Kyl- och frysutrymmen ska ha väl synliga termometrar och hyllor som är lätta att göra rena. Beroende på vilka livsmedel du arbetar med kan du behöva:

 • Mejerikyl
 • Köttkyl
 • Fiskkyl
 • Grönsakskyl
 • Kyl för färdiglagad mat
 • Frys
 • Förvaring för jordiga grönsaker och rotfrukter
 • Förråd för torrvaror

Disk
I verksamheter där mycket disk hanteras, till exempel i en restaurang bör diskningen ske i ett separat diskrum. Detta för att förhindra att livsmedel förorenas av stänk eller smutsiga luftpartiklar. Tänk på att det ska finnas plats för att separera ren och smutsig disk.

Handtvätt
Det behöver finnas tillräckligt många tvättställ med varmt och kallt vatten i närhet till platser där oförpackade livsmedel hanteras. Tänk på att det oftast krävs möjlighet till handtvätt även vid diskutrymme och serveringsdisk. Vid tvättställen ska det finnas flytande tvål och engångshanddukar. Storleken på handtvättstället ska vara tillräcklig för att den som tvättar händerna ska kunna tvätta sig upp till armbågarna utan problem.

Varumottagning
Vid utrymmet för varumottagning ska du tänka igenom var ytterförpackning ska tas av och varorna packas upp. Varor bör inte tas in direkt i beredningsutrymmen eftersom ytterförpackningen kan vara smutsig. Det är heller inte lämpligt att varorna ställs direkt på golvet när de ska packas upp.

Toalett
Personaltoaletten får inte ligga i direkt anslutning till beredningsrum där du hanterar livsmedel eller förvarar ren disk. Den måste ha ett förrum.

Städutrymme
Det ska finnas ett separat städutrymme med utslagsvask och med plats för rengöringsmedel och andra kemikalier. Det ska gå att hänga upp städutrustningen på tork. Städutrymmet ska ha bra ventilation.

Ventilation
Det är viktigt att det finns bra ventilation som är anpassad till den verksamhet som bedrivs i lokalen. Luftflöde från förorenat område till rent område ska undvikas. Varma enheter exempelvis spis, ugn och kokgryta bör förses med imkåpa som är ansluten till en bra frånluftskanal. Detta för att det inte ska uppstå problem med fukt, mögelangrepp och matos. Ett förorenat område är till exempel toalett, städutrymme och renseri. Ett rent område är till exempel beredningsutrymme och diskutrymme. Bra frånluft krävs även i degrum och är extra viktigt om anläggningen även serverar mat till personer med glutenintolerans.

Fettavskiljare
Det kan finnas krav på fettavskiljare om frityrolja/stekfett används i verksamheten. Kontakta VA-enheten för mer information.

Utrymme för sop och returhantering
Livsmedelsavfall ska förvaras i behållare och i utrymmen som är skadedjurssäkra och lätta att rengöra. Kärlen ska tömmas så ofta att det inte blir problem med lukt eller skadedjur. Ibland kan det vara nödvändigt med kylt soprum. Kontakta VA-enheten så att du får rätt omhändertagande av soporna.

Kontakt:

Haparanda stads växel

Tel: 0922-260 00

Livsmedelskontrollen är avgiftsbaserad vilket innebär att du som har en livsmedelsverksamhet får betala för miljökontorets kontroll.

2024 är för närvarande timavgiften för livsmedelstaxan 1284 kronor.

Du kan läsa mer om taxan för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen här. Pdf, 429.1 kB.

Hälsoskydd

Alla som bedriver en verksamhet som kan medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön ska enligt miljöbalken regelbundet planera och kontrollera sin verksamhet. Verksamheter som kan ha en påverkan på människors hälsa kallas för hälsoskyddsverksamheter och tillsynsansvaret ligger hos Samhällsbyggnadskontoret.

För vissa verksamheter krävs en anmälan innan verksamheten startar. Anmälan lämnas in till Samhällsbyggnadsnämnden i den kommun där verksamheten ska bedrivas och kan enkelt göras via denna e-tjänst, eller via denna blankett Länk till annan webbplats.

Anmälan bör göras minst sex veckor innan verksamheten ska påbörjas. Utebliven anmälan kan innebära en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor.

Syftet med anmälan är att tillsynsmyndigheten får kännedom om verksamheten på ett tidigt stadium, och kan ta ställning till om verksamheten uppfyller bestämmelserna i Miljöbalken och tillhörande förordningar. En anmälan ger också underlag för tillsynsmyndigheten att kunna besluta om föreläggande eller förbud. Genom en anmälan får tillsynsmyndigheten också en möjlighet att ge goda råd samt vägledning inför att verksamheten ska starta.

Läs mer på:

Anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter Svensk författningssamling 2012:2012:259 t.o.m. SFS 2022:1421 - Riksdagen Länk till annan webbplats.


Alla som bedriver en anmälningspliktig verksamhet måste upprätta rutiner för att kontrollera hur verksamheten påverkar människors hälsa och miljön, samt att den uppfyller lagkraven i miljöbalken.

Egenkontrollen ska anpassas efter verksamheten. Om din verksamhet kan innebära stor risk för människors hälsa eller miljön måste egenkontrollen vara med omfattande än om riskerna är små. Försök bedöma riskerna med din verksamhet och se över vilka rutiner som du behöver ha för att förebygga problem.

Om din verksamhet är anmälnings- eller tillståndspliktig ska bland annat följande ingå i egenkontrollen:

 • Rutiner för underhåll och städning av lokaler och utrymmen
 • Rutiner för hygien och smittskydd
 • Rutiner för hantering av avfall och kemikalier
 • Rutiner för ventilationskontroll

Läs mer på:

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet - Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Samhällsbyggnadsnämnden kontrollerar att ni i er verksamhet lever upp till Miljöbalkens krav och att ni har bra rutiner för att förhindra risker för hälsa och miljö.

Om verksamheten hanterar kemikalier måste du ha kunskap om de kemikalier som verksamheten köper in och använder.

Genom att upprätta en kemikalieförteckning får ni en överblick över kemikalierna och eventuell påverkan på människors hälsa och miljön. En kemikalieförteckning gör det enklare att följa miljöbalkens krav och att byta ut farliga kemikalier till mindre farliga.

Verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga och använder större mängd kemikalier

Anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter är skyldiga att förteckna de kemiska produkter som hanteras. Det finns information om detta i Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll Länk till annan webbplats.. För anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter och andra verksamheter som använder större mängd kemikalier är det viktigt att känna till vilka ämnen man hanterar.

Enligt aktuell förordning ska kemikalieförteckningen innehålla följande uppgifter:

 • Produktens namn
 • Vad används produkten till och i vilka mängder
 • Produktens hälso- och miljöskadlighet
 • Produktens klassificering när det gäller hälso- eller miljöfarlighet

Ämnen som är farliga och bör bytas ut hittar du på:

Prio - Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Tillstånd i Reach för särskilt farliga ämnen - Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Verksamheter med mindre kemikaliehantering

Enligt miljöbalken ska även verksamheter med mindre kemikaliehantering ha kunskap och undvika att använda farliga kemikalier. Det kan räcka med en förenklad kemikalieförteckning i verksamheter såsom förskolor, tatuerare, krossar eller lagerlokaler. Mindre hantering innebär att de som arbetar där inte kommer i direkt kontakt med kemikalier.

Petroleumprodukter - viktiga att kontrollera

Petroleumprodukter kan ibland innehålla utfasningsämnen, som Kemikalieinspektionen bedömer har så pass farliga egenskaper att de inte bör användas. Ni behöver kontrollera om de petroleumprodukter Ni hanterar i Er verksamhet innehåller utfasningsämnen.

Medelstora förbränningsanläggningar är anmälningspliktiga och ska anmälas till kommunen. Kommunen ska publicera de anläggningar som är registrerade på sin hemsida.

Anmälningsplikt för medelstora förbränningsanläggningar

Verksamhetsutövare som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att meddela detta till tillsynsmyndigheten. En medelstor förbränningsanläggning har en sammanlagd installerad effekt på 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt. Mer information om medelstora förbränningsanläggningar, anläggningseffekt och registreringsplikt hittar du på Naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Registreringskrav för anläggningar

Nya anläggningar ska registreras innan de tas i drift. Med ny anläggning menas en anläggning som tas i drift efter den 19 december 2018.

Övriga anläggningar, som har varit i drift före 20 december 2018 har dispens från registrering till 2024 eller 2029 beroende på anläggningseffekten.
- Om effekten är högre än 5 megawatt ska registrering göras senast 1 januari 2024.
- Om effekten är högst 5 megawatt ska registrering göras senast 1 januari 2029.

Använd vår e-tjänst för att registrera anläggningarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De anläggningar som är registrerade i Haparanda kommun

Enligt förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar ska varje tillsynsmyndighet offentliggöra uppgifter ur registret på en webbplats som tillhör myndigheten och som allmänheten har tillgång till.

Registrerade anläggningar

Haparanda Värmeverk AB, Fastbrännslepanna, Haparanda 3:34, Hyvelvägen 5, Haparanda.

Biooljepanna, Industrin 1, Kranvägen 3, oljepanna, Haparanda 10:14, Ahlmarksvägen 3, Haparanda.

Sågedets fastighets AB ,fastbränslepanna, Seskarö 1:9, Industrivägen 3, Seskarö

Oljepanna, Seskarö 1:9, Industrivägen 3, Seskarö

Hälsoskyddstilsynen är avgiftsbaserad vilket innebär att du får betala timpris för miljökontorets kontroll.

För närvarande är timavgiften 984 kronor.

Försäljning av folköl och receptfria läkemedel

Om du säljer folköl eller receptfria läkemedel måste du anmäla detta till kommunen. Du ska även skicka med ett egenkontrollprogram med anmälan.

Försäljning får inte ske till den som är under 18 år. Om du säljer folköl måste detta anmälas till kommunen, du måste även ha ett egenkontrollprogram där det framgår hur företaget och personalen arbetar för att reglerna i lagstiftningen efterlevs. 

För att sälja folköl krävs att man har en verksamhet som är registrerad enligt livsmedelslagstiftningen. Affären måste ha ett brett matubud. Bestämmelser om ölförsäljning finns i alkohollagen Länk till annan webbplats..

För att sälja receptfria läkemedel så ska man anmäla handeln till Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.. Varje butik är skyldig att ha ett egenkontrollprogram för verksamheten. Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet och kommunen kontrollerar att detaljhandlarna följer reglerna.

Bestämmelser om försäljning av receptfria läkemedel står i lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Länk till annan webbplats..

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning Pdf, 94.3 kB.

Egenkontrollprogram för tobak Pdf, 112.6 kB.

I egenkontrollprogram dokumenteras de rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten lever upp till de krav som ställs i lagen. Rutinerna ska vara skriftliga, anpassade för varje enskilt försäljningsställe samt följas upp och uppdateras vid behov.

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna visas upp för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn.

Taxa enligt tobakslagen, alkohollagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Pdf, 87 kB.

Kommunen kontrollerar att detaljhandlarna följer reglerna och tar för detta ut en årlig tillsynsavgift. Avgifternas storlek baseras på det beräknade antal arbetstimmar som ett normalt ärende av den typen bedöms kräva.

Avgift tillsyn för försäljning av tobak och liknande produkter, folköl, och receptfria läkemedel 2024 är 1064 kronor.

Tobak och liknande produkter

Det är förbjudet att sälja tobaksvaror och e-cigaretter till personer yngre än 18 år. Du måste ha tillstånd från kommunen för att få sälja tobaksvaror.

Egenkontrollprogram för tobaksvaror och e-cigaretter Pdf, 3.7 MB.

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna visas upp för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn.

Försäljning får inte ske till den som är under 18 år. Om du säljer tobak måste detta anmälas till kommunen. Du måste också ta fram ett egenkontrollprogram där du förklarar hur ni ska följa lagens krav. I programmet förklarar ni hur ni kontrollerar ålder, hur ni kontrollerar era varor och hur ni utbildar och informerar er personal.

Bestämmelser om tobaksförsäljning finns i tobakslagen Länk till annan webbplats..

Tillstånd för detaljhandel

Vill du sälja tobaksvaror till privatpersoner måste du ansöka om tillstånd för detaljhandel. För att kunna få tillstånd behöver du visa att du är lämplig.

Tillstånd för partihandel

Vill du sälja tobaksvaror till andra tobakshandlare måste du söka om tillstånd för partihandel. För att kunna få tillstånd behöver du visa att du är lämplig.

Anmälan om förändringar

Verksamheter som har tillstånd för försäljning av tobaksvaror eller har anmält försäljning av e-cigaretter måste anmäla till kommunen om verksamheten förändras. Anmälningspliktiga förändringar är exempelvis ägarförändringar, ny ordförande eller att butikschef byts.

Flyttar verksamheten till nya lokaler ska en ny ansökan/anmälan göras.

Du som vill sälja e-cigaretter eller påfyllnadsbehållare måste anmäla detta till kommunen. Du måste också ha ett egenkontrollprogram där det framgår hur företaget och personalen arbetar för att reglerna i lagstiftningen efterlevs. 

Bestämmelser om tobaksförsäljning finns i tobakslagen Länk till annan webbplats..

För att få sälja tobaksfria nikotinprodukter måste du anmäla detta hos kommunen. För att få köpa produkterna krävs att du är minst 18 år.

Vad är tobaksfria nikotinprodukter?

Tobaksfria nikotinprodukter är produkter som innehåller nikotin men inte tobak. I vardagligt tal kallas dessa ofta för all white, vitt snus, nikotinpåsar eller tobaksfritt snus.

Lagkrav

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter regleras sedan 2022 i Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter Svensk författningssamling 2022:2022:1257 - Riksdagen Länk till annan webbplats. )

Sedan den 1 augusti 2022 måste du anmäla din verksamhet till kommunen för att kunna sälja tobaksfria nikotinprodukter. Tillsammans med anmälan ska du bifoga en kopia på ert egenkontrollprogram.

Kommunen har, tillsammans med polismyndigheten, ansvaret för tillsynen över försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter på fysiska försäljningsställen.

Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas till någon som är yngre än 18 år. De får inte heller säljas om man misstänker att de ska lämnas över till någon som är yngre än 18 år.

I lagen finns även bestämmelser om produktmärkning, marknadsföring med mera som du som säljer varorna behöver veta om.

Egenkontrollprogram

För att kunna godkänna anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter behöver man skicka in ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Egenkontrollprogramet Pdf, 3.7 MB. hjälper dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen.

Avgifter

Kommunen har rätt att ta ut avgift för tillsyn av försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter. Taxan fastställs av kommunfullmäktige och taxa för 2024 bifogas när beslutet är fattat.

Taxa enligt tobakslagen, alkohollagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Pdf, 336.3 kB.

Avgift tillsyn för försäljning av tobak och liknande produkter, folköl, och receptfria läkemedel 2024 är 1064 kronor.

Serveringstillstånd för starköl, vin och sprit

Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra alkoholdrycker får bara ske om tillstånd har givits enligt Alkohollagen.

Det finns två olika serveringstillstånd. Ett tillfälligt serveringstillstånd gäller för enstaka dagar som exempelvis ett evenemang, medan ett stadigvarande serveringstillstånd gäller en del av året eller tills vidare.

 • En ansökan om tillfälligt serveringstillstånd kan gälla allmänheten eller ett slutet sällskap.

Du hittar blanketterna som du behöver fylla i för din ansökan här Länk till annan webbplats.. Läs noga igenom informationen under det här avsnittet innan du fyller i och skickar in din ansökan.

Är du osäker och har frågor? Kontakta kommunens alkoholhandläggare via växeln på 0922-26000.

Bilagor och intyg som vi vill ha i samband med din ansökan om serveringstillstånd

 • Verksamhetsbeskrivning
 • Registreringsbevis för verksamheten
 • Ritning över serveringsstället
 • Aktiebok eller bolagsavtal
 • Köpekontrakt, hyresavtal eller arrendeavtal samt eventuell hyresvärds/fastighetsägares godkännande om att bedriva restaurangverksamhet med alkoholservering
 • Finansieringsplan och budget för ställets första året i drift
 • Intyg på godkänt kunskapsprov för alkoholservering/serveringstillstånd
 • Beslut om godkänd registrering av livsmedelsanläggning
 • Meny
 • Intyg om konkursfrihet
 • Om ytterligare komplettering av intyg eller dokument behövs kontaktar handläggaren dig.

Serveringslokalen

För att beviljas serveringstillstånd bör lokalen vara godkänd av Räddningstjänsten och kommunens samhällsbyggnadsförvaltning. Restaurangen eller arrangemanget ska inte vara störande för omgivningen och lokalen ska bland annat ha tillräckligt med nödutgångar och släckutrustning. Polisen kan ställa krav på att ni har vakter under vissa tider eller vissa arrangemang

Matservering

Du måste servera mat för att få tillstånd att servera alkohol. Då behöver ha ett intyg om godkänd livsmedelsanläggning (livsmedelsregistrering) innan ett serveringstillstånd kan utfärdas. Här hittar du den blanketten Länk till annan webbplats., och här hittar du e-tjänsten. Länk till annan webbplats.

 • För att beviljas stadigvarande tillstånd ska du ha ett kök som är registrerat och godkänt av samhällsbyggnadsförvaltningen. Det måste finnas olika maträtter att välja bland och maten ska tillredas på stället. Köket ska vara utrustat ändamålsenligt. Mat ska kunna serveras under hela serveringstiden av alkohol, men efter klockan 23:00 får menyn begränsas till enklare rätter.
 • För tillfälliga tillstånd eller servering till slutet sällskap kan en enklare meny godkännas.

Kommunens handläggning

För att pröva en ansökan om serveringstillstånd ska lämplighetsprövning göras av både bolaget och personer som har ett betydande inflytande i bolaget. Kontroller görs mot olika myndigheter, bland annat Polisen, Skatteverket och Kronofogden.

Kommunen har som mål att handlägga ett ärende om serveringstillstånd inom 8 veckor. Ibland kan handläggningstiden bli längre. Alkohollagens ram är att ett ärende ska vara avgjort inom 4 månader, om ansökan är komplett. Tiden kan förlängas om det finns särskild anledning med maximalt 4 månader.

Cateringtillstånd

Vill du syssla med catering behöver du uppfylla kraven för ett stadigvarande serveringstillstånd. Lokalen dit catering sker måste anmälas och godkännas av kommunen vid varje tillfälle. Anmäl därför lokalen minst en vecka i förväg. En serveringsansvarig måste finnas på plats under hela serveringstiden.

Kunskapsprov i alkohollagen

För att få serveringstillstånd måste du få godkänt på ett kunskapsprov i alkohollagen. För ett mindre bolag krävs det att hälften av styrelsen har ett godkänt prov. För större bolag krävs godkänt provresultat av personer som arbetar operativ i ledande positioner, exempelvis restaurangchefen.

Provet bokar du in med alkoholhandläggaren. Provavgiften är 1000 kronor och du har 90 minuters provtid. Du ges möjlighet att göra två omprov inom ramen för avgiften, men därefter måste avgiften betalas igen ifall du gör omprov. .

Du behöver inte göra provet om du redan har serveringstillstånd i kommunen, om du har serveringstillstånd i en annan kommun eller om du har ett godkänt provresultat som är högst tre år gammalt.

Innan provet behöver du studera alkohollagen. Studiehjälp inför kunskapsprovet kan du får via För dig som ska skriva provet - Kunskapsprov om alkohollagstiftning (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Haparanda stad har riktlinjer för serveringstillstånd Pdf, 321.6 kB. som ett komplement till bestämmelserna i alkohollagen. Avsikten är bland annat att tydliggöra vad som förväntas av den som ansöker om provsmaknings- eller serveringstillstånd. Mer om Alkohollagen (SFS 2010:1622) finns på Riksdagens webbplats. Länk till annan webbplats.

Tillsyn

Kommunen måste enligt alkohollagen utöva tillsyn över serveringsställen. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för tillsynen.

Den inre tillsynen sker genom att handläggare, ofta tillsammans med polisen, besöker serveringsstället under pågående servering. Detta kan ske både dagtid och kvällstid samt helger. Du som tillståndshavare måste då ge handläggaren tillträde till de utrymmen och handlingar som de behöver se för sin tillsyn. Inre tillsyn sker genom kontroller mot andra myndigheter eller granskning av bokföring. Personlig och ekonomisk lämplighet behöver uppfyllas under hela tillståndstiden.

Efter tillsyn

Efter tillsynen får du ta del av tillsynsprotokollet.

Om serveringsstället inte följer bestämmelserna i alkohollagen kan du få antingen en erinran, det vill säga en mildare form av påpekande, eller en varning. Vid allvarligare eller upprepade förseelser kan serveringstillståndet återkallas. Du har rätt att överklaga erinran, varningar och återkallanden till Förvaltningsrätten Länk till annan webbplats..

Mindre allvarliga brister kan oftast rättas till på en gång. Om du inte rättar till påpekade brister så kan du få ytterligare påpekanden. Har du fått en erinran om en brist vid en tillsyn, och sedan inte gjort något åt bristen vid nästa tillsyn kan det till exempel resultera i att du får en varning.

Serveringsansvarig

Under den tid då alkohol serveras ska en serveringsansvarig finnas på plats. Serveringsansvarig utses av den som innehar serveringstillståndet, för att kontrollera att alkoholserveringen sköts rätt. Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för ansvaret. Det är bra om den serveringsansvariga genomgått utbildningen Ansvarsfull alkoholservering. Utbildningen anordnas ett flertal gånger per år. Kontakta alkoholhandläggaren för mer information om utbildningen och nästa tillfälle.

Det finns många tillfällen då du kan behöva anmäla nyheter eller förändringar i ditt serveringstillstånd. Det kan till exempel vara när du har nya serveringsansvariga på restaurangen eller nya ägare i din verksamhet.

Anmäl nya personer i bolaget

Du ska alltid anmäla till tillståndsenheten om det kommer in nya personer i bolaget. Det beror på att alla personer som har ett betydande inflytande i bolaget eller verksamheten måste prövas av tillståndsenheten. Det kan gälla till exempel firmatecknare, VD, aktieägare eller finansiärer.

När du ska bygga om

Eftersom brandsäkerhet är en del av bedömningen för serveringstillstånd är det viktigt att anmäla till kommunen om du tänker bygga om i lokalen.

Avbrott och uppstart

Om du planerar ett avbrott i verksamheten, till exempel för renovering eller ombyggnation, ska detta anmälas. Du ska också meddela när du startar upp verksamheten igen.

Kryddning av snaps

Kryddning av hemmagjord snaps ska anmälas till kommunen. Det är endast den med stadigvarande serveringstillstånd som får tillverka detta för servering till kund.

Utökat tillstånd

Ibland kan en verksamhet önska utvidga sitt tillstånd till att avse fler sorters alkoholdrycker eller ett större utrymme. Då måste en ny ansökan skickas in.

Ett serveringstillstånd kan inte överlåtas

Ett serveringstillstånd kan inte överlåtas eller övertas. Om ett bolag med serveringstillstånd ska sälja serveringsstället måste köparen ansöka om ett nytt serveringstillstånd. Om aktieinnehavet i ett bolag med serveringstillstånd ska säljas måste en anmälan om ändrade ägarförhållanden skickas in. Detta måste göras för att kommunen ska kunna kontrollera köparens lämplighet.

 • Att söka ett serveringstillstånd kan låta mer avancerat än det är i verkligheten. Tveka därför inte att fråga alkoholhandläggaren vid eventuella funderingar!

Avgifter för serveringstillstånd (pdf) Pdf, 293.1 kB.

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ansökningar om serveringstillstånd och för tillsynen. Ansökningsavgiften täcker den genomsnittliga faktiska kostnaden för att handlägga och pröva en ansökan. I ansökningsavgiften ingår tillsynsavgift för ett tillfälle eller period. En årlig tillsynsavgift, som beräknas på den mängd alkohol som verksamheten sålt, tillkommer varje år för stadigvarande tillstånd.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: