/

Du är här:

Kommunala bolag

Haparanda stad driver viss verksamhet i bolagsform, både i kommunalägda bolag och delägda bolag.

Haparanda stads bolagskoncern består av både helägda och delägda bolag. Bolagen tillhandahåller service åt kommunens invånare och erbjuder alltifrån bostäder till värmeförsörjning.

Helägda bolag

Haparanda Värmeverk AB bildades 1984. Sedan den 1 juni 2016 ägs bolaget till 100 procent av Haparanda stad.

Värmeverket producerar och distribuerar fjärrvärme inom de centrala delarna av Haparanda. Stor del av produktionen sker i Finland och regleras via ett samarbetsavtal med Tornio Energi där det huvudsakliga bränslet är torv.

Produktionen sker för närvarande med följande kapacitet:

 • Tornio Energi 8 MW
 • Baslastpanna 5 MW
 • Pelletspanna 2 MW

Som reservkapacitet finns 10 MW bioljepanna och 6 MW fossil oljepanna (TPC).

Haparanda Värmeverk säljer cirka 60 000 MWh per år, omsätter omkring 40 miljoner kronor och investerar årligen mellan 5-10 MSEK i nät och produktion.

Stiftelsen Haparandabostäder (HaBo) är Haparandas kommunala bostadsbolag och är den största hyresvärden i Haparanda.

Stiftelsen Haparandabostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag som har till syfte att inom Haparanda kommun förvärva, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar.

Haparandabostäder har 548 lägenheter fördelat enligt följande:

 • Centralorten: 316
 • Marielund: 120
 • Nikkala: 26
 • Seskarö: 56
 • Karungi: 26
 • Bostadsrätter: 4

Haparandabostäder är ansluten till SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) samt delägare i HBV (Husbyggnadsvaror ekonomisk förening).

Delägda bolag

 • Bottenvikens reningsverk AB
 • Norrbottens Energikontor
 • Filmpool Nord AB
 • IT Norrbotten AB
 • Kommuninvest
 • Lappiaholli OY
 • IUC Norrbotten AB
 • Bothnian Arc
 • Norrbotniabanan

Bolagens utveckling och resultat

Kommunallagen ställer krav på inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i de kommunägda bolagen. Kommunfullmäktige beslutar också om bolagsordningar, gemensamt ägardirektiv och särskilda ägardirektiv vilka syftar till att utgöra tillräckligt underlag för att bolagens verksamhet skall kunna ha en affärsmässig inriktning inom ramen för rådande kommunalrättsliga bestämmelser.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: