/

Du är här:

Kommu­nens säkerhets­arbete

Kommunen arbetar aktivt och förebyggande med säkerhet för att skapa en trygg och säker miljö för kommuninvånare, anställda och andra som berörs av kommunens verksamheter.

För att vår service ska ha hög kvalitet krävs tillräckligt säkra verksamheter. Vi ska arbeta aktivt med riskhantering på alla nivåer inom alla verksamheter för att:

 • ha trygga verksamheter, vara en trygg arbetsplats och en trygg och säker kommun för alla som är i kommunen
 • ha kontroll över verksamheters riskbild för att sätta in resurseffektiva åtgärder på rätt ställe i rätt tid för en god riskekonomi
 • säkerställa väl fungerande verksamheter med så få störningar och skador som möjligt, vilket påverkar kvaliteten och förutsättningarna för att kunna nå verksamhetsmål
 • värna demokratiska värden.

Medborgarlöfte med Polisen

Haparanda stad och Polisen i Östra Norrbotten har kommit överens om ett medborgarlöfte för 2019. Syftet med överenskommelsen är att skapa ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Löftena har tagits fram i dialog med medborgare och medarbetare. 

Läs hela rapporten: Medborgarlöfte 2019 Pdf, 173.8 kB.

Några av punkterna är att:

 • Bedriva ett aktivt och kontinuerligt drogförebyggande arbete i den omfattning som är
  nödvändig för att bidra till att minska drognyttjandet i kommunen.
 • Polisen genomför regelbundna operativa insatser minst två gånger per halvår med
  särskild inriktning mot att förebygga droganvändande i kommunen.
 • Operativa insatser mot droger i trafiken.
 • Polisen genomför tillsammans med skola, hälsocentral och kommun (BRÅ-gruppen)
  minst två 2 aktivitetstillfällen som syftar till att stärka föräldrarnas kunskaper kring
  unga och narkotika.
 • Polisen finns tillgänglig på publika platser minst 1 tillfälle/vecka utöver den dagliga
  verksamheten.
 • Insatser mot våld i nära relationer.

Uppföljningen sker kontinuerligt. En skriftlig sammanställning av resultaten görs senast den under februari 2020.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: