/

Bidrag och stöd till byautveckling

Här har vi samlat information om bidrag och stöd till föreningar och organisationer som verkar på landsbygden.

Leader – Lokalt Ledd Utveckling

Projektstöd för lokal utveckling går att söka från Leaderområdena Tornedalen 2020 (Centrala och norra delarna av Haparanda kommun), Spira Mare 2020 (Kustbyarna i Haparanda kommun), och Fiskeområde Tornedalen-Haparanda skärgård 2020. I projektet ska det finnas en samverkan mellan flera olika aktörer, helst föreningar, företag och offentlig sektor.

https://www.tornedalen2020.se/ Länk till annan webbplats.

www.spiramare2020.se Länk till annan webbplats.

https://www.fisketornedalen.se/projekt-komma-igang/ Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen

Från Länsstyrelsen kan föreningar söka bidrag för vård av kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/forening/samhalle-och-kultur/kulturmiljo/bidrag-till-kulturhistoriska-miljoer.html Länk till annan webbplats.

Allmänna arvsfonden

Från Arvsfonden kan föreningar söka lokalstöd och projektstöd till projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

https://www.arvsfonden.se/ Länk till annan webbplats.

Boverket

Från Boverket går det bland annat att söka investeringsbidrag och verksamhetsutvecklingsbidrag till allmänna samlingslokaler, samt bidrag till kulturlokaler.

https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/ Länk till annan webbplats.

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 består av stöd som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. I Norrbotten är det Länsstyrelsen som hanterar stöden inom Landsbygdsprogrammet.

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/lantbruk-och-landsbygd/utveckling-av-landsbygder/stod-till-utveckling-av-natur--och-kulturmiljoer.html Länk till annan webbplats.

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet har olika bidrag kopplade till kulturmiljö och kulturarv. Bland annat går det att söka medel till insatser som syftar till att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Bidraget kans ökas av arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer andra ideella kulturarvsverksamheter. Viktigt är att verksamheten är till för allmänheten.

https://www.raa.se/lagar-och-stod/bidrag-anslag-och-fonder/ Länk till annan webbplats.

Region Norrbotten

Det går att söka regionala projektstöd för medfinansiering av projekt som ligger inom målsättningen för den regionala utvecklingsstrategin. Samverkansprojekt mellan flera aktörer prioriteras.

http://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Regional-utveckling-och-framtid/Foretagsstod-och-projektstod/Regionala-projektstod/ Länk till annan webbplats. 

Senast uppdaterad: