/

Du är här:

Bidrag och stöd till företagsutveckling

Här har vi samlat information om bidrag och stöd till företag och organisationer.

Region Norrbotten

Regionala företagsstöd – med syfte att skapa hållbar tillväxt. Bland annat beviljas stöd till investeringar, marknadsföring, innovationsutveckling och utbildning i små och medelstora företag.

http://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Regional-utveckling-och-framtid/Foretagsstod-och-projektstod/Regionala-foretagsstod/ Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen

Investeringsstöd för nya jobb – för att utveckla eller bredda sin verksamhet och på så sätt skapa fler jobb. Exempelvis går det att få stöd för att bygga en ny anläggning eller köpa ny fast utrustning. Investeringen ska leda till ökad sysselsättning inom företaget.

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/foretag/samhalle-och-utveckling/stod-till-foretag/investeringsstod-for-nya-jobb.html Länk till annan webbplats.

Havs- och fiskeriprogrammet

Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 består av stöd som är till för att utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige. Jordbruksverket är ansvarig myndighet.

http://www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Längmanska företagarfonden

Från Längmanska företagarfonden går det att söka stöd för samverkansprojekt inom i första hand entreprenörskap och affärsutveckling, upplevelsenäringar, landsbygdens näringar och testnäringar. Under 2019 läggs extra fokus på projekt som stödjer besöksnäringen, kvinnors företagande och gröna näringar.

https://www.langmanska.com/ Länk till annan webbplats.

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 består av stöd som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. I Norrbotten är det Länsstyrelsen som hanterar stöden inom Landsbygdsprogrammet.

Investeringsstöd nya jobb – stöd för investeringar kan ges till små företag på landsbygden för att utveckla och bredda verksamhet som ska leda till ökad sysselsättning. Exempelvis kan stöd ges för att bygga en ny anläggning eller köpa ny fast utrustning.

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/lantbruk-och-landsbygd/utveckling-av-landsbygder/investeringsstod-for-nya-jobb.html Länk till annan webbplats.

Investeringsstöd till förnybar energi – stöd vars syfte är att öka tillgången och användningen av förnybar energi. Stöd kan ges till företag med jordbruks- eller trädgårdsverksamhet eller annat företag på landsbygden för att producera förnybar energi för eget bruk eller försäljning.

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/stod-till-jordbruksforetagare/investeringsstod-till-fornybar-energi.html Länk till annan webbplats.

Rådgivning till serviceställen – Om du har butik, drivmedelsanläggning eller servicepunkt på landsbygden kan du få rådgivning till reducerad kostnad. Rådgivningen kan innehålla affärsutveckling, energikartläggning och energirådgivning.

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/foretag/samhalle-och-utveckling/stod-till-foretag/investeringar-i-kommersiell-och-offentlig-service.html Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: