/

Du är här:

Oro för barn och unga

Om du misstänker att ett barn far illa kan du göra en orosanmälan. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker att du har en misstanke eller känner oro.

För att skapa en trygg och säker utomhusmiljö för barn och ungdomar i Haparanda finns gruppen Vuxna på stan. De anordnar bland annat nattvandringar. Läs mer i vårt informationsbrev från våra fältarbetare (pdf). Pdf, 18.6 MB.

Uutiskirje (pdf) Pdf, 18.6 MB.

Oro för barn och unga

Barn och unga som inte har det bra hemma har rätt att få hjälp. Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa på något sätt, kan och bör du anmäla det till socialförvaltningen på telefonnummer 0922-26 000. Om du behöver komma i kontakt med oss efter kontorstid så ringer du till sociala jouren via 112.

Som privatperson kan du kan välja att vara anonym när du gör en oros­anmälan. Om du däremot i ditt yrke arbetar med barn och unga kan du enligt lag inte vara anonym.

Så går en utredning till

Om ett barn far illa - eller riskerar att fara illa - är det socialtjänstens uppgift att ge barn och vårdnadshavare råd, stöd och behandling. Utgångspunkten är att alla utredningar ska ske i nära samarbete med vårdnadshavare och barn.

När en anmälan kommer in till socialförvaltningen så görs först en förhandsbedömning. Det är en bedömning om huruvida en utredning ska inledas eller inte. En sådan förhandsbedömning ska vara klar inom 14 dagar.

Om socialförvaltningen anser att en utredning är nödvändig inleds en sådan. Utredningens syfte är att (i samarbete med vårdnadshavare och barn) klargöra barnets situation och behov.

Utredningens upplägg diskuteras med familjen, som också får ge förslag på personer som kan tillföra utredningen viktiga uppgifter. I början av utredningen görs en utredningsplan där det framkommer vilka frågeställningar som ska utredas. En utredning består till stor del av samtal mellan barnet, personal och vårdnadshavare. Samtalen kan ske både gemensamt och enskilt.

Socialförvaltningens utgångspunkt är alltid att en utredning ska göras i nära samarbete med barnet och vårdnadshavare, så långt det är möjligt.

Ärenden hos socialförvaltningen registreras i socialnämndens register. Det är dels ett dataregister och dels ett arkiv där journalen ingår. Uppgifterna vi registrerar är bland annat namn, personnummer, adress och familjetillhörighet. Likaså uppgifter om vilken typ av ärende det gäller och socialsekreterarens journalanteckningar.

Alla uppgifter som finns i registret är skyddade av sekretess. Alla anställda på socialförvaltningen har tystnadsplikt. Registret används bara för att underlätta handläggningen av ärendet. Du har alltid rätt att ta del av uppgifterna som finns registrerade om dig. Din socialsekreterare kan hjälpa dig med detta.

Alla utredningar som gäller barn görs utifrån en modell som heter BBIC. Det står för barnets behov i centrum. Modellen innehåller ett system för utredning, planering och uppföljning av ärenden som rör barn.

Syftet med att utreda enligt BBIC är att stärka barnets ställning och öka samarbetet med barnet och dess nätverk. Det ska också bidra till bättre systematik och rättssäkerhet. Alla barn som har kontakt med socialtjänsten ska ha samma chanser i livet som andra barn i samhället.

En utredning ska vara färdig inom fyra månader (om det inte finns speciella skäl till förlängd utredningstid). En utredning avslutas med att socialförvaltningen gör en bedömning och fattar ett beslut. I beslutet framgår om barnet och familjen behöver hjälp av socialtjänsten, och i så fall vilken hjälp.

När utredningen är färdig har du rätt att se utredningen. Som barn har du rätt att ta del av utredningen om du är över 15 år. Både barn och vårdnadshavare har rätt att lämna synpunkter och få dessa antecknade. Barn (över 15 år) och vårdnadshavare får ett skriftligt beslut tillsammans med socialförvaltningens motivering.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: