/index.html

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Byggnadsteknisk undersökning av Marielundsskolan röda

Foto: Haparanda stad

Marielundsskolan röda har under de senaste åren haft utmaningar med inomhusmiljön, främst i de utrymmen som är belägna i den södra delen av byggnaden.

Suomeksi - löytyy edelleen sivulta

Haparanda stads fastighetsavdelning har identifierat riskkonstruktioner i byggnaden, dels genom okulära besiktningar men också genom studier av konstruktionsritningarna. Mot den bakgrunden togs beslutet att göra en ordentlig genomlysning av Marielundsskolan röda.
Polygon AB fick uppdraget att genomföra den byggnadstekniska undersökningen. Företaget har använt sig av okulär kontroll, fotodokumentation, fuktkvotsmätning, fuktindikering samt subjektiv luktbedömning.

Avvikelser och byggnadstekniska risker

  • Materialprov från träpanelen visade på förekomst av klorfenolbaserat träskyddsmedel, typ Cuprinol, vilket var väldigt vanligt förekommande under åren 1955-1978. När klorfenoler utsätts för fukt uppstår en lukt som kan misstas för mögel. Enligt en studie från Karolinska institutet är klorfenoler i sig inte farliga för hälsan. Hela studien kan läsas på http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ina.12207/pdf Länk till annan webbplats.
  • Det är en riskkonstruktion att markplattan är utförd utan (eller med liten) underliggande termisk isolering. Mätningar visar också på förhöjda värden i plattan. Fukten reagerar med limmet under mattan och en alkalisk nedbrytning av limmet (även kallad limförtvålning) uppstår. Detta kan leda till emissioner. Dessa emissioner kan i sin tur leda till hälsobesvär.
  • Undersökningen visade synliga tecken på fuktpåverkan på trästommen (så kallade fuktrosor), men dock ingen fukt eller röta. Man kunde även se en filtereffekt i väggisoleringen som beror på otätheter i konstruktionen.
  • Slutligen kunde det konstateras att fasaden är utförd utan bakomliggande luftspalt, vilket kan ge upphov till luktsmitta från fasadens träskyddsbehandling. Någon luktsmitta kunde dock inte upptäckas.

Sammanfattning

Enligt dagens byggnormer påvisar rapporten ett flertal riskkonstruktioner i Marielundsskolan röda. Dessa konstruktioner var under den tidsepok som skolan byggdes att betrakta som byggnadsstandard och föreskrivna av projektörer. Det faktiska fel som undersökningen har påvisat är limförtvålning under matta.

Läs hela rapporten Pdf, 1.1 MB.

Åtgärdsplan

Nedan beskrivs de planerade åtgärderna för byggnaden utifrån tidigare kända risker och med Polygons undersökningar som bakgrund.Ytterligare undersökningar kommer att genomföras löpande.

Steg 1

Inkapsling av den yta som ska renoveras/åtgärdas samt tätning av ventilation för att undvika spridning av damm i övriga byggnaden. Rivning av golvmattor och öppning av ytter- och innerväggar samt delar av innertak för att kunna göra djupare undersökningar. Borttagning av eventuellt skadat material samt riskmaterial.

Steg 2

Slipning av golv och spackling av ojämnheter. Tätning av ångspärr i yttervägg för att undvika filtereffekten i väggarna, och igenbyggnad av ytterväggar. Målning av väggar och tak.

Steg 3

Montering av ventilerat golv för att få bort de eventuella emissioner som kan uppstå. Montering golvspånskiva/golvgipsskiva och golvmatta. Montering nya innerdörrar, golvsocklar och dörrfoder. Montering ventilation till golv.

Steg 4

Städning av golv, väggar och tak. Driftsättning.

Steg 5

Inflyttning.

Steg 1

Utredning över omfattning av trädskyddsbehandlad fasad. Beslut om omfattning av utbyte.

Steg 2

Befintlig panel rivs. Underliggande gipsskiva rivs. Undersökning över kontaminerat material och rivning utifall detta återfinns.

Steg 3

Nytt vindskydd monteras. Spikläkt monteras för luftspalt. Musskydd och plåtbeslag monteras. Ny grundmålad panel monteras och målas.

Rakennustekninen tutkimus Marielundin punaisesta koulurakennuksesta

Marielundin punaisessa koulurakennuksessa on viime vuosina ollut ongelmia sisäilman suhteen, erityisesti tiloissa, jotka sijaitsevat rakennuksen eteläpäässä.

Haaparannan kaupungin kiinteistöosasto on tunnistanut riskialttiita rakenteita rakennuksessa, toisaalta silmämääräisillä tarkastuksilla, mutta myös tutkimalla rakennuspiirustuksia. Tämän johdosta päätettiin tehdä perusteellinen tutkimus Marielundin punaisesta koulurakennuksesta.

Polygon OY sai tehtävän rakennusteknisen tutkimuksen toteuttamiseen. Yhtiö on tehnyt silmämääräisen tutkimuksen, valokuvadokumentoinnin, kosteuspitoisuuden mittauksen sekä subjektiivisen hajuarvion.

Poikkeamat ja rakennustekniset riskit

  • Puupaneelista otetuissa materiaalinäytteissä näkyi jälkiä kloorifenoolipohjaisista puunsuoja-aineista, kuten Cuprinol, joka oli erittäin tavallisesti käytetty vuosina 1955-1978. Kun kloorifenoolit altistuvat kosteudelle, muodostuu hajua, joka erehdyttävästi muistuttaa hometta. Ruotsin Karoliinisen instituutin tekemän tutkimuksen mukaan kloorifenoolit sinällään eivät ole terveydelle vaarallisia. Koko tutkimuksen voi lukea täältä: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ina.12207/pdf Länk till annan webbplats.
  • Sen sijaan on riski, että maalaatta on rakennettu ilman (tai vähäisellä) allaolevaa lämpöeristettä. Mittaukset osoittavatkin että arvot laatassa ovat kohonneet. Kosteus reagoi maton alla olevaan liimaan ja syntyy liiman alkalinen hajoaminen (toiselta nimeltään liiman saippuoituminen). Tämä voi aiheuttaa päästöjä. Nämä päästöt taas voivat aiheuttaa terveysongelmia.
  • Tutkimus osoitti myös näkyviä merkkejä kosteusvaikutuksista puurunkoon (kosteusläikkiä) mutta ei kuitenkaan kosteutta tai mätää/lahoamista. Seinäeristeissä voitiin havaita myös suodatustehon vaikutus, mikä johtuu rakenteissa olevista vuotokohdista.
  • Lopuksi voitiin todeta, että julkisivu on rakennettu ilman takanaolevaa ilmarakoa, mikä voi aiheuttaa hajun tarttumista julkisivun puunsuojakäsittelystä. Tällaista ei kuitenkaan voitu havaita.

Yhteenveto

Tämän päivän rakennusnormien mukaan raportti osoittaa useita riskirakenteita Marielundin punaisessa koulurakennuksessa. Nänä rakenteet olivat aikana jolloin koulu rakennettiin sen ajan rakennusstandardeja ja rakennuttajien määräämiä. Todelliset virheet, jotka tutkimus on osoittanut, on maton alla oleva liiman saippuoituminen.

Lue koko raportti (ruotsi) Pdf, 1.1 MB.

Toimenpidesuunnitelma

Alla esitetään rakennusta varten suunnitellut toimenpiteet aikaisemmin tunnettujen riskien perusteella ja käyttäen Polygonin tekemiä tutkimuksia pohjana.

Lisätutkimuksia tullaan tekemään säännöllisesti.

Vaihe 1

Korjattavien tilojen suojaaminen/kapselointi sekä ilmastoinnIn tiivistäminen niin että ehkäistään pölyn leviäminen muualle rakennuksessa. Lattiamattojen poistaminen ja ulko- ja sisäseininen sekä sisäkaton (osittain) avaaminen niin että voidaan tehdä tarkempia tutkimuksia. Poistetaan mahdollisesti vahingoittunutta materiaalia sekä riskimateriaalia.

Vaihe 2

Lattioiden hiominen ja epätasaisuuksien tasoittaminen. Höyrynsulkujen tiivistäminen niin että estetään suodatusvaikutukset seinissä, ja ulkoseinien rakentaminen. Seinien ja kattojen maalaus.

Vaihe 3

Ilmastoitujen lattioiden asentaminen niin että saadaan poistettua mahdolliset päästöt. Lastu/kipsilevyjen ja lattiamattojen asentaminen. Uusien sisäovien, lattiasokkeleiden ja ovipuitteiden asentaminen. Lattiaan tulevan ilmastoinnin asentaminen.

Vaihe 4

Lattioiden, seinien ja katon siivous. Käyttöönotto.

Vaihe 5

Muutto/Käyttöönotto.

Vaihe 1

Selvitys julkisivun puunsuojakäsittelyn laajuudesta. Päätös vaihdon laajuudesta.

Vaihe 2

Nykyisen paneelin poistaminen. Allaoleva kipsilevy poistetaan. Tutkimus saastuneesta materiaalista ja sellaisen löytyessä, sen poistaminen.

Vaihe 3

Uuden (tuulen)suojauksen asentaminen. Varmistetaan ilmarako. Asennetaan muut suojat ja pellitykset. Uusi pohjamaalattu paneeli asennetaan ja maalataan.

Senast uppdaterad: