Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Bygga nytt, ändra eller riva

Ska du bygga nytt, bygga till eller förändra en byggnad? Då behöver du oftast ett bygglov.

För vissa byggprojekt räcker det med en anmälan till kommunen. För mindre byggprojekt behöver du varken ansöka om bygglov eller göra en anmälan.

Följ vår guide "Riktlinjer för bygglovPdf, 9.8 MB. Länk till annan webbplats." för att ta reda på vad som gäller för ditt byggprojekt.

Bygglovstaxa Haparanda stad 2024Pdf, 8.3 MB. Länk till annan webbplats.

Har du frågor kring bygglov och vad som är bygglovpliktigt kan du vända dig till samhällsbyggnadsförvaltningens byggnadsinspektörer.

Telefontider: (från och med vecka 20)

Måndag-fredag: 10.30-12.00

Ring via kommunens växel och be om att få bli kopplad till byggnadsinspektören.

Telefon: 0922-260 00

Du kan också ställa frågor via e-post: miljo-bygg@haparanda.se

E-tjänster

När behövs lov?

Du behöver söka bygglov om du tänkt:

  • Bygga nytt hus, eller bygga till ett befintligt. Gäller det ett attefallsbygge ska du göra en anmälan.
  • Flytta en byggnad till en annan plats.
  • Väsentligt ändra användningen av byggnaden, till exempel från bostäder till kontor eller butikslokal till skola.
  • Göra väsentliga ändringar på en befintlig byggnad. Förändringen kan gälla till exempel byte av fönster, fasadfärg eller takmaterial.
  • Glasa in uterum eller balkonger.
  • Sätta upp staket eller plank som är över 1,2 meter eller murar som är högre än 0,5 meter.
  • Ställa upp containrar eller ha någon annan form av upplag under en längre period.

Du behöver även söka bygglov för en hel del andra saker som till exempel parkeringsplatser, vindkraftverk, master, pool, större bryggor och skyltar.

Hur går ett byggärende till?

När du ska bygga nytt, ändra eller riva måste du nästan alltid skicka in en ansökan om bygglov eller göra en anmälan om byggprojekt. I vår processkarta förklarar vi steg för steg hur bygglovsprocessen ser ut och vad du behöver tänka på.

Guide för bygglov och byggprocessen

Vad händer om jag bygger utan bygglov eller startbesked?

​Då kan du få betala en sanktionsavgift utöver avgiften för bygglov eller bli tvungen att riva det du har byggt.

Hur lång tid tar det att få ett bygglov?

​Handläggningstiden för bygglov, förhandsbesked och rivningslov ska enligt plan- och bygglagen vara maximalt 10 veckor. Tiden räknas från det datum då alla handlingar som behövs för att pröva ditt ärende har kommit in, det vill säga när din ansökan är komplett.

Kan jag börja bygga när jag fått bygglov?

​Nej, ett bygglov betyder inte att du får börja bygga. Du måste vänta på ett startbesked. I samband med att du får ditt bygglov blir du inbjuden till ett tekniskt samråd. Efter det tekniska samrådet får du ditt startbesked. Om det inte krävs ett tekniskt samråd får du ett startbesked direkt med bygglovet.

Får jag bygga nära vatten?

​Om du vill bygga närmare än 100 meter (på vissa platser 300 meter) från hav, sjö och vattendrag, inom strandskyddsområde, behöver du ansöka om dispens från strandskydd. Det måste du göra trots att du fått bygglov.

Ansök om strandskyddsdispens

Hur länge gäller mitt bygglov?

​Ett bygglov gäller i fem år från det datum som du fått bygglovsbeslutet. För att det ska vara giltigt i fem år måste du ha påbörjat arbetet inom två år från bygglovsbeslutet. Du måste ha ett startbesked innan du får börja bygga. Om du inte påbörjar arbetet inom två år från bygglovsbeslutet måste du ansöka om nytt bygglov. Då prövas ditt ärende igen.

Har du fått bygglov och vill göra en ändring under byggets gång måste du ansöka om nytt bygglov för hela åtgärden.

När får jag börja använda det jag har byggt?

​För ärenden där det finns en kontrollansvarig måste du ha ett slutbesked innan du börjar använda det du byggt. För ärenden som inte har kontrollansvarig ska du eller den som är byggherre signera alla punkter i kontrollplanen och skriva under den när arbetet är klart. När vi har fått den underskrivna kontrollplanen och de intyg som behövs skriver vi ut ett slutbesked. När du har fått slutbeskedet kan du börja använda det som du byggt.

Hur överklagar jag ett bygglovsbeslut?

Du kan överklaga ett beslut som tagits av miljö- och byggnadsnämnden eller på delegation av tjänstemän. Beslutet överklagas till länsstyrelsen i Norrbottens län.

​Så överklagar du ett beslut

Kontakta oss

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: miljo-bygg@haparanda.se

Taggar:

Boende och miljö