Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Attefallsregler

I plan- och bygglagen finns regler som innebär att du får göra vissa åtgärder utan bygglov, men du behöver ett startbesked innan du får börja bygga. De kallas för attefallsåtgärder.

Allmänt om attefallsåtgärder

Attefallsåtgärder kräver inte bygglov, men du måste göra en anmälan om byggprojekt och få ett starbesked innan åtgärden får påbörjas. Du får inte börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Det här gäller

 • Attefallsåtgärderna gäller bara för en- och tvåbostadshus
 • Du måste göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan du börjar bygga
 • Du behöver ett slutbesked innan du får börja använda det du har byggt
 • Attefallsbyggnaden får vara högst 25 kvadratmeter (byggnadsarea) till ytan och ha nockhöjden högst 4 meter
 • Du får bygga till bostadshuset med högst 15 kvadratmeter (bruttoarea)
 • Du får bara göra en tillbyggnad vid ett tillfälle
 • Du få bygga högst två takkupor
 • Du får inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus
 • En fastighet kan vara undantagen från den nya lagändringen. Det står i detaljplanen för ditt område.
 • Det du bygger ska präglas av god form, färg- och materialval samt vara lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden

Undantag

Du måste ansöka om bygglov om:

 • Din byggnad ligger i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Om du är osäker om det gäller din byggnad kan du kontrollera det med byggavdelningen och Upplandsmuseet.
 • Du ska placera byggnaden närmare gränsen än 4,5 meter mot en allmän plats som gata, park eller cykelväg.

 

Illustration: Boverket

Mer information

Du hittar mer information om vad som gäller för attefallshus på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Allmänt om attefallshus

Om du redan har ett bostadshus på din tomt ger attefallsreglerna dig i vissa fall rätt att göra en nybyggnad, en så kallad komplementbyggnad eller komplementbostadshus, utan att ansöka om bygglov. Men du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du får börja bygga. Du får inte börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Det här gäller

 • Du får sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader utan bygglov som har en sammanlagd byggnadsareasom inte är större än 25 kvadratmeter (byggnadsarea).
 • Byggnaden kan antingen vara en bostad (komplementbostadshus) eller ett förråd, garage eller motsvarande.Om du ska använda byggnaden som en permanent bostad måste den uppfylla plan- och bygglagens krav på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga och kraven på bostadsutformning i Boverkets byggregler (BBR).
 • Den högsta höjden från mark till taknock får vara maximalt 4 meter.
 • Byggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte grannen tillåter det. Om du vill placera byggnaden mot allmän plats, som till exempel gata, park eller cykelväg, behöver du alltid bygglov.
 • Vid en järnväg får byggnaden inte placeras närmare spårets mitt än 30 meter, om inte den som har hand om järnvägen (till exempel Trafikverket) tillåter det.
 • Byggnaden är ett komplement till en- eller tvåbostadshus, inte till flerbostadshus.
 • Normalt krävs strandskyddsdispens enligt miljöbalken för byggnad inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Det kan finnas utökat strandskydd upp till 300 meter.

Vilka handlingar som ska lämnas in beror på vilken åtgärd du ska göra.

Att tänka på

 • Inom vissa områden får attefallshus inte byggas. Det gäller i områden som är av riksintresse för totalförsvaret och är flygplatser och övnings- eller skjutfält, i särskilt värdefulla områden och i områden med utökad lovplikt.
 • Om fastigheten omfattas av strandskydd enligt miljöbalken kan det medföra att attefallshus inte får byggas där. Inom sådana områden måste du ansöka om strandskyddsdispens. Du bygger 100 meter (i vissa områden 300 meter) från hav, sjö och vattendrag. Strandskyddsdispens gäller inom 100 meter (i vissa områden 300 meter) från hav, sjö eller vattendrag.
 • Du måste ha tillstånd om du ska bygga vid en järnväg och tillbyggnaden placeras närmare spårets mitt än 30 meter.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Taggar:

Boende och miljö