Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Friggebodsregler

För en- eller tvåbostadshus finns projekt och åtgärder som varken kräver bygglov eller anmälan. Det som i dagligt tal kallas Friggebodsreglerna.

I närheten av bostadshuset får du bygga en eller flera fristående byggnader. Det kan vara en bod, växthus eller liknande.

Du behöver inte bygglov för en friggebod.

 

Fristående komplement till bostadshus

En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus, det måste därför finnas ett bostadshus på tomten när du börjar bygga. Friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med en annan byggnad.

Du får bygga en eller flera friggebodar på tomten men den sammanlagda byggnadsarean får inte vara större än 15 kvadratmeter. Högsta tillåtna höjd från mark till taknock är 3 meter.

 

Avstånd mot granne, gata och park

Vill du bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs att de grannar som berörs godkänner det. En rekommendation är att du får godkännandet skriftligt. Avståndet till en gata eller park ska alltid vara minst 4,5 meter, där finns inga undantag.

Blankett för grannens medgivande Länk till annan webbplats.

 

Detaljplanen

Du får bygga en friggebod oavsett vad som står i detaljplanen. Det betyder till exempel att du får bygga en friggebod på prickmark som normalt inte får bebyggas, och oavsett vad detaljplanen säger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas.

 

Friggebodsreglerna gäller inte alltid

Friggebodsreglerna gäller inte överallt, även om det du vill göra uppfyller kraven för bygglovsbefrielse. Det behövs bygglov om byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

 

Strandskydd

Om det finns strandskydd krävs att du fått dispens innan du börjar bygga. Läs mer om strandskydd.

Mur eller plank till uteplats

Du får bygga en mur eller plank till en skyddad uteplats. Den får inte vara högre än 1,8 meter och inte längre bort från huset än 3,6 meter. Den får heller inte ligga närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Beroende på hur din altan byggs kan du behöva bygglov. Om golvet på något ställe är högre än 1,2 meter från den ursprungliga marken behövs alltid lov. För trädäck i marknivå behöver du oftast inte bygglov.

 

Bygglov krävs också om:

  • du bygger ett rum under altanen. Till exempel ett förråd eller en källare
  • altanen byggs ovanpå en byggnad
  • altanen byggs i ett takfall
  • du bygger ett tak och glasar in den
  • du bygger ett altanräcke som är så tätt att det räknas som ett icke bygglovsbefriat plank.

Förändras fasaden?

Om du till exempel vill sätta in en altandörr i samband med bygget krävs bygglov, oavsett om altanen i övrigt är befriad från bygglov.

 

Tak över altan kan vara fritt från bygglov

För en- eller tvåbostadshus gäller friggebodsreglerna som innebär att du får bygga skärmtak över bostadshusets uteplatser, altaner, balkonger och entréer. Skärmtakens sammanlagda yta får inte vara större 15 kvadratmeter. Avståndet från tak till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter.

Skärmtak som byggs samman med huset

Du får bygga skärmtak över bostadshusets uteplatser, altaner balkonger och entréer. Takens sammanlagda yta får vara högst 15 kvadratmeter. Avståndet från skärmtak till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter.

Avstånd mot granne, gata och park

Vill du bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs att berörda grannar godkänner det. En rekommendation är att du får godkännandet skriftligt. Om du inte får grannens medgivande måste du söka bygglov. Avstånd till gata och park ska alltid vara minst 4,5 meter, där finns inga undantag.

Blankett för grannens medgivande Länk till annan webbplats.

Måla om, byta fasad eller tak

För en– och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader inom detaljplanerat område behövs inte bygglov för att måla om eller byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Kontakta oss

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: miljo-bygg@haparanda.se

Taggar:

Boende och miljö