Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Guide för bygglov och byggprocessen

I en bygglovsprocess ingår många moment. Här kan du läsa om de olika stegen.

När du söker bygglov är det viktigt att du lämnar in rätt handlingar och att de är rätt ifyllda. Handläggningen påbörjas inte förrän alla handlingar är kompletta. Under hela bygglovsprocessen har du möjlighet att prata med din handläggare om du har frågor kring din ansökan.

1. Inför bygglovsansökan

En tidig kontakt med Haparanda stad kan vara en bra start på ditt byggprojekt. Här får du ofta direkt svar på dina frågor. I vissa fall behöver vi titta närmare på ditt projekt för att kunna svara på din fråga. Det gör vi i så fall kostnadsfritt och återkommer när vi har svar.

2. Bygglovsansökan

När din bygglovsansökan kommer in till oss gör vi först en snabb granskning av den. Det gör vi för att tidigt upptäcka om det är något du behöver komplettera. Är din ansökan komplett tilldelas du en handläggare. Sedan skickas ditt ärende vidare till berörda instanser för synpunkter, som till exempel miljökontoret och fastighetskontoret. Din handläggare berättar om du behöver göra ytterligare kompletteringar efter det.

3. Handläggningen

Enligt plan– och bygglagen ska handläggningstiden av en ansökan vara max 10 veckor för ett bygglovsbeslut. Tiden kan dock förlängas max en gång med ytterligare 10 veckor som längst.

Normal handläggningstid för att erhålla ett startbesked för en teknisk anmälan är 4 veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan.

Koll mot detaljplan och eventuell prövning

När vi handlägger din ansökan tittar vi först på om din fastighet ligger inom ett område med detaljplan, så att ditt förslag inte strider mot detaljplanen. Om ditt förslag innehåller en liten avvikelse från detaljplanen kan en bygglovsprövning göras ändå. Då kommer dina grannar få möjlighet att lämna synpunkter på det du vill bygga. Om det är många som berörs av förslaget publiceras det i lokaltidningarna som exempelvis Haparandabladet.

Om någon har synpunkter på ditt förslag får du möjlighet att göra ändringar. Om du inte vill förändra ditt förslag kan ärendet prövas i samhällsbyggnadsnämnden.

Granskning mot plan- och bygglagen och Boverket

Ditt ärende granskas också utifrån plan- och bygglagens regler om utformning och lämplighet, samt Boverkets byggregler.

4. Bygglovsbeslutet

När du har fått beslut om bygglov måste det meddelas till berörda personer, så kallade sakägare, innan beslutet blir juridiskt bindande.

Sakägare är oftast fastighetsägare i den direkta närheten till platsen där du planerar att bygga. Dessutom måste beslutet annonseras i den digitala tidningen Post- och inrikes tidningar som även kallas POIT. Tiden för att överklaga ett beslut går ut efter cirka fyra veckor.

Ett beslut om bygglov gäller i fem år, om byggarbetet påbörjats inom högst två år efter beslutet.

5. Startbesked

Efter att du fått beslut om bygglov lämnas ditt ärende över till en annan handläggare, en byggnadsinspektör. Byggnadsinspektören granskar ditt ärende utifrån de tekniska kraven som ställs i plan– och bygglagen och Boverkets byggregler. Byggnadsinspektören begär också in de tekniska handlingarna som behövs för att fatta beslut om ett så kallat startbesked.

Ett startbesked ger dig rätt att börja bygga det du fått bygglov för. Du får inte påbörja bygget innan du fått ett startbesked. Om du gör det kan samhällsbyggnadsnämnden ta ut en så kallad byggsanktionsavgift. Sanktionsavgifterna innebär ofta stora belopp.

Innan vi tar beslut om startbesked håller vi ofta ett tekniskt samråd. Det är ett möte där förutsättningarna för projektet gås igenom. Mötet kan hållas som ett samrådsmöte eller på telefon i enklare ärenden. Till samrådsmötet kallas oftast byggherren och kontrollansvarig. Övriga som kan kallas är till exempel konstruktör, brandsakkunnig eller annan sakkunnig.

6. Slutbesked

Innan du får börja använda det du har byggt måste du invänta ett så kallat slutbesked.

När ditt byggarbete är i sitt slutskede ska ett slutsamråd genomföras. Under slutsamrådet går byggnadsinspektören tillsammans med byggherren och kontrollansvarig igenom förutsättningarna för att du ska få ett slutbesked och börja använda det du byggt. Byggherren eller kontrollansvarig lämnar in alla handlingar som behövs för att ett beslut om slutbesked ska kunna fattas. Vilka handlingar som ska lämnas in beskrivs i startbeskedet.

Om du börjar använda det du byggt innan du fått ett slutbesked tar samhällsbyggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Taggar:

Boende och miljö