Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Överklaga ett beslut om bygglov

Du kan överklaga ett beslut som tagits av miljö- och byggnadsnämnden eller på delegation av tjänstemän. Beslutet överklagas till länsstyrelsen i Norrbottens län

Du kan överklaga vissa av samhällsbyggnadsnämndens beslut till länsstyrelsen. Det kan till exempel gälla beslut om att inte bevilja lov, beslut om påföljder eller ingripanden. Beslut om startbesked får överklagas enbart av sökanden eller anmälaren i ärendet. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas till mark- och miljödomstolen. Den sista instansen är mark- och miljööverdomstolen.

I korthet ska du överklaga skriftligt och inom en viss angiven tid. Det står i beslutet hur lång tid du har på dig att överklaga. Det är viktigt att överklagan kommer in i rätt tid. Beslutet överklagas till Länsstyrelsen i Norrbottens län, men du ska skicka din överklagan till samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen avgör om din överklagan har kommit in i rätt tid. Om den har kommit in i rätt tid skickar förvaltningen den vidare till Länsstyrelsen. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan också själva ändra beslutet, om den anser att det finns skäl för det. I sådana fall sänds överklagan inte vidare till Länsstyrelsen utan du får ett nytt beslut.

Skicka överklagan till:

Haparanda stad
Samhällsbyggnadsförvaltningen
953 85 Haparanda

Mejl: kommunen@haparanda.se

Överklagan ska innehålla

I överklagan ska det stå

  • Namn och personnummer, postadress och telefonnummer.
  • Vilket beslut som överklagas. Ange miljö- och byggnadsnämndens beslutsnummer och aktuellt diarie- eller ärendenummer.
  • Varför du anser att beslutet är felaktigt.
  • Vilken ändring du önskar. Om det finns handlingar eller annat som stöder uppfattningen bör dessa skickas med.

Kontakta oss

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: miljo-bygg@haparanda.se

Taggar:

Boende och miljö