Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Viktigt att veta om bygglov

När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras eller repareras så gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) tillsammans med bestämmelserna om byggnads- och anläggningsarbete i arbetsmiljölagen.

 

Du kan läsa mer om vad det innebär i broschyren från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen (Arbetsmiljöverket) Länk till annan webbplats.

En brandskyddsdokumentation beskriver hur en byggnad är planerad för att skyddas mot brand och brandspridning.

 

En brandskyddsdokumentation ska alltid upprättas och lämnas in vid nybyggnation, inredning av vind och ändring av byggnad som påverkar brandskyddet. Kravet på brandskyddsdokumentation gäller inte för komplementbyggnader som är högst 15 kvm.

 

Dokumentet ska vara framtaget senast till det tekniska samrådet.

Vad varje dokumentation ska innehålla styrs av byggnaden och dess tänkta användningsområde. I Boverkets byggregler Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om vad som gäller.

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren behöver inte vara en fysisk person utan kan även vara en juridisk person som till exempel ett företag, en bostadsrättsförening, en kommun eller en annan myndighet.

 

Det är byggherren som ska se till att alla bygg-, rivnings- och markåtgärder genomförs enligt de krav som gäller för åtgärden. Detta gäller även om åtgärden inte kräver lov eller anmälan. Kraven som avses finns i plan- och bygglagen, PBL, och dess föreskrifter. Kraven kan även finnas i beslut som har meddelats med stöd av lagen eller dess föreskrifter. Med föreskrifter avses Plan- och byggförordningen, PBF, och föreskrifter som Boverket har meddelat med stöd av bemyndigande, exempelvis Boverkets byggregler, BBR. Det här innebär till exempel att byggherren ska se till att eventuellt lov följs och att de tekniska egenskapskraven uppfylls. Byggherren kan även ha skyldigheter enligt andra lagar, förordningar eller föreskrifter. Det ansvaret regleras då i dessa och inte i PBL.

 

Byggherreansvaret överlåts inte per automatik till den nya ägaren. Om man vill överlåta byggherreansvaret till den nya ägaren är det lämpligt att du upprättar ett avtal där det framgår att byggherreansvaret överlåts till annan. Båda parter ska skriva under avtalet, sedan lämnar man in informationen till samhällsbyggnadsnämnden så vi känner till överlåtelsen. Det ska framgå fastighetsbeteckning, person/organisationsnummer, kontaktuppgifter (mejl och postadress) och ärendenummer i avtalet.

Normalt behövs inget bygglov för solceller som ska installeras tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Däremot behövs bygglov om de ska installeras på en ställning eller om de placeras på en byggnad som har varsamhetsbestämmelse i detaljplanen.

Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som är tänkt att hjälpa dig som byggherre, exempelvis om entreprenören går i konkurs eller av någon annan anledning inte kan bygga klart. Färdigställandeskyddet ska dessutom täcka kostnader som uppstår för att åtgärda fel som upptäcks i slutbesiktningen, samt de skador på byggnaden som felen kan ha orsakat. Det är du som byggherre som ska se till att skyddet finns.

 

Kravet på färdigställandeskydd gäller vid uppförande av en- och tvåbostadshus och i vissa fall komplementbostadshus. Färdigställandeskydd kan även behövas vid om- eller tillbyggnad eller vid inredning av ytterligare bostad.

 

Kravet på färdigställandeskydd gäller enbart när åtgärden utförs av en näringsidkare för en konsuments räkning. Om du som byggherre bygger själv behövs alltså inget färdigställandeskydd.

Du som byggherre är ansvarig för att alla krav enligt lagar och byggregler uppfylls. Till din hjälp ska du ha en kontrollansvarig.

 

Den kontrollansvarige ska hjälpa dig som byggherre att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att den och andra bestämmelser följs. Den kontrollansvariga ska också vara med vid det tekniska samrådet, kommunens arbetsplatsbesök och skriva ett utlåtande som ska vara underlag för bygglovenhetens slutbesked.

 

En kontrollansvarig ska finnas för de flesta byggprojekt där det krävs lov eller anmälan. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du ska göra mindre ändringar. Byggnadsnämnden kan dock besluta att kontrollansvarig krävs. En kontrollansvarig krävas om åtgärden är komplicerad och byggnadsnämnden bedömer att byggherren inte kan uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig.

 

Kontrollansvarig behövs normalt inte för enklare lovpliktiga ärenden såsom:

  • tillbyggnader i ett plan upp till 30 kvadratmeter som inte innehåller våtutrymme, har låglutande (platt) tak, har takterrass eller källare,
  • nybyggnad av uthus, garage och carport upp till 50 kvadratmeteri ett plan, beläget ovan mark,
  • inglasning av balkong,
  • skylt eller ljusanordning,
  • vid byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är kulturhistorisk särskilt värdefull,
  • rivning av små byggnader där det inte uppkommer miljöfarligt avfall.

Sök efter behörig kontrollansvarig på Boverkets webb Länk till annan webbplats.

 

Vid nybyggnad och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus och attefallstillbyggnad som ska byggas i samma skede krävs kontrollansvarig. I ärendet för attefallstillbyggnaden ska förslag till kontrollplan vara anpassad för attefallstillbyggnaden, samt övriga tekniska handlingar som gäller för tillbyggnaden. För slutbeskedet krävs endast att kontrollansvarig verifierar att kontrollplanen uppfyllts.

 

Om du är osäker på om ditt ärende kräver en kontrollansvarig är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för att få hjälp.

En kontrollplan är ett samlat dokument som beskriver den kontroll en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen.

 

För att få beslut om startbesked behöver du skicka in ett förslag till kontrollplan. En kontrollplan ska alltid innehålla uppgifter om:

  • vilken kontroll som ska ske i det aktuella projektet,
  • vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till kommunen,
  • vilka anmälningar som ska göras,
  • tidpunkter för eventuella etapper i arbetet

För enklare projekt ska förslag till kontrollplan lämnas in redan i bygglovskedet. Då kan du få bygglov och startbesked samtidigt.

Lägeskontroll behöver utföras av behörig mättekniker. Lägeskontrollen och intyget görs på formen till grunden innan gjutning. Intyget ska innehålla uppgifter om minst två avstånd till tomtgränser, yttermått på byggnad och höjdläge för färdigt golv (FG) samt murar som redovisas i form av skalenlig ritning.

 

För mer information se Boverkets hemsida: www.boverket.se Länk till annan webbplats..

Om inte alla förutsättningar för ett permanent bygglov kan uppfyllas är det möjligt att söka tidsbegränsat bygglov. Åtgärden ska vara av tillfällig karaktär och planerad att pågå under en begränsad tid.

 

Ett tidsbegränsat bygglov kan ges i som längst tio år. Därefter är det möjligt att söka tidsbegränsat lov för ytterligare fem år. Tiden kan förlängas med högst fem år i taget och kan som längst ges för 15 år.

 

De handlingar som behövs för ansökan om tidsbegränsat bygglov är samma som för ett permanent bygglov samt en avvecklingsplan.

När du bygger nytt, bygger till eller ändrar planlösning i ett permanentbostadshus ställs det krav på att byggnaden ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

 

För åtgärder som kräver bygglov sker prövningen av att kraven uppfylls i lovskedet. Det gör att du redan i ansökan måste skicka med ritningar som visar att tillgänglighetskraven uppfylls, både inne i huset och på tomten.

Kontakta oss

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: miljo-bygg@haparanda.se

Taggar:

Boende och miljö