/

Avgifter

Att ansöka om bygglov och att göra en bygganmälan kostar pengar. Hur stor avgiften blir beror på vilken typ av åtgärd som ska göras och hur stort bygget är.

Den taxa som gäller i Haparanda antogs av kommunfullmäktige den 13 juni 2022. Taxan är anpassad till SFS 2010:900 (plan- och bygglagen).

Bygglovstaxa Haparanda stad (pdf) Pdf, 116.1 kB.

Observera att den nya taxan gäller för dig som har sökt eller söker bygglov efter den 1 augusti 2022. Har du lämnat in ansökan tidigare så gäller den gamla taxan och äldre beslut.

Nedan finns några exempel på avgiterna för de vanligaste åtgärderna. De är inte exakta utan utgör enbart ett riktvärde.

I nedanstående exempel ingår avgifter för:

  • Beslut om bygglov
  • Ett tekniskt samråd
  • Startbesked
  • Ett arbetsplatsbesök
  • Ett slutsamråd
  • Slutbesked

Nybyggnad av enbostadshus med garage/carport.

Bygglovsavgift = 17 748 kr

Nybyggnad av fritidshus med tillhörande komplementbyggnader.

Bygglovsavgift = 17 748 kr

I nedanstående exempel ingår avgift för:

  • Beslut om bygglov
  • Startbesked

Nybyggnad av komplementbyggnad mindre än 100 m² BTA

Bygglovsavgift = 16 704 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad större än 100 m² BTA

Bygglovsavgift = 16 704 kr

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Bygglovsavgift = 2 610 kr

Kontakta oss

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: miljo-bygg@haparanda.se

Senast uppdaterad: