/

Avgifter

Att ansöka om bygglov och att göra en bygganmälan kostar pengar. Hur stor avgiften blir beror på vilken typ av åtgärd som ska göras och hur stort bygget är.

----------------------------

Inga bygglovsavgifter för privatpersoner under corona-pandemin

Haparanda stads krisledningsnämnd har beslutat att inte att ta ut några bygglovsavgifter för privatpersoner under corona-pandemin. Detta gäller för för beviljade bygglov där arbetet inleds under innevarande år.

Läs mer om hur Haparanda stad hanterar coronapandemin

----------------------------

Den taxa som gäller i Haparanda antogs av kommunfullmäktige den 11 april 2011. Taxan är anpassad till SFS 2010:900 Plan och Bygglagen.

Nedan finns några exempel på avgiterna för de vanligaste åtgärderna. De är inte exakta utan utgör enbart ett riktvärde.

I nedanstående exempel ingår avgifter för:

  • Beslut om bygglov
  • Ett tekniskt samråd
  • Startbesked
  • Ett arbetsplatsbesök
  • Ett slutsamråd
  • Slutbesked

Nybyggnad av enbostadshus med garage och carport, 170 m² BTA och 25 m² OPA

Bygglovsavgift = 13 449 kr

Nybyggnad av fritidshus, 80 m² BTA

Bygglovsavgift = 6 442 kr

I nedanstående exempel ingår avgift för:

  • Beslut om bygglov
  • Startbesked

Nybyggnad av komplementbyggnad mindre än 50 m² BTA

Bygglovsavgift = 2 110 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad större än 50 m² BTA

Bygglovsavgift = 4 276 kr

Tillbyggnad av garage, carport, förråd med mindre än 50% av ursprungliga byggnadens yta BTA

Bygglovsavgift = 1 919 kr

Inglasning av balkong/uterum/uteplats

Bygglovsavgift = 2 270 kr

Kontakta oss

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: miljo-bygg@haparanda.se

Senast uppdaterad: