/

Du är här:

Gällande detaljplaner

Här hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

Gällande detaljplaner kan se olika ut och ha väldigt olika detaljeringsgrad.

Generellt sätt är äldre detaljplaner inte lika omfattande eller detaljerade i sina bestämmelser som nyare detaljplaner.

Senast uppdaterad: