• VIKTIG INFORMATION
    Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.

/

Hanhinkari

Hanhinkari är den mest bebyggda ön i Haparanda skärgård. Här finns ett rikt friluftsliv med både stugägare och många besökare.

Detaljplanerna är listade i nummerordning:

Antagen Kommunfullmäktige 1977-03-21 § 41
Laga kraft 1979-04-18

Planens syfte och huvuddrag

Planläggningen sker på uppdrag av länsstyrelsens naturvårdsenhet. Avsikten med planläggningen är att upprätta en byggnadsplan för fritidsändamål. Planområdet ligger på holmen Hanhinkari cirka 10 km söder om Haparanda och cirka 6 km från fastlandet. Holmen har en yta på 34 ha. Haparanda 12:1 ägs av Haparanda kommun.

Beskrivning

Byggnadsbestämmelser

Plankarta

Antagen Kommunfullmäktige 1989-05-22 § 79
Laga kraft 1989-06-22

Planens syfte och huvuddrag

Hanhinkari är belägen i Haparanda inre skärgård cirka 7,5 km från Haparanda hamn (Nikkala) och cirka 10 km från Haparanda. Syftet med planen är att klarlägga dels angränsningarna av mark som är ianspråktagen för befintlig fritidsbebyggelse, hamnaktiviteter och det rörliga friluftslivet samt dels möjligheterna till överlåtelse och fastighetsbildning av den bebyggda marken. Planområdet omfattar dess nordvästra udde. Holmen utgör ett attraktivt besöksmål för det båtburna friluftslivet. Angöring av turbåt sker vid den befintliga hamnpiren på nordöstra stranden. Iordningställda torrklosetter, överbyggda vattentäkter, eldplatser och raststuga finns för det rörliga friluftslivet och befintliga fritidsbebyggelsen. Detaljplanen omfattar totalt en areal om cirka 15 ha varav cirka 6,5 utgör vattenområde. Haparanda 12:1 ägs av Haparanda kommun. Bebyggelsen är reglerad genom arrendeavtal.

Genomförandebeskrivning

Planbeskrivning

Plankarta med bestämmelser

Senast uppdaterad: